Zelmer mesmale 687 5 dalys

Jei mes norime pasiekti mësos ðlifavimo árangà, paprastai sandëlyje mes vartojame sàvokà "mësmalë". Taèiau reikia þinoti, kad maisto sektoriuje yra didelës maðinos, kurios suteikia mësà pjaustyti ir ávardyti vilkus mësai. Tokiø skustuvø uþduotis yra þaliavos, t. Y. Mësos, suskaidymas, kuris kitame uþsakyme tæsiamas toliau.

Miðko vilkai yra ypaè turtingos maðinos. Juose yra didelis korpusas, kuris pagamintas ið áprasto nerûdijanèio ar aukðtos kokybës aliuminio ir gerklës su sraigto tiektuvu. Be to, juose yra peiliai, kojinës, tinkleliai, kurie sujungti su mësos rûðimi. Kuo tinkamesnë yra mësos rûðis, tuo platesnë tinklas. Kita vertus, þemesnio tipo mësa, pvz., Sausgyslë, turëtø bûti matuojama trumpesnëmis akimis. Tada yra baldø, reikalingø restoranuose, valgyklose ir visose naujose gastronominëse patalpose, kur vyksta baþnyèios susirinkimas. Tokie profesionalûs dideli mësmalai puikiai pasirodys ne tik gastronomijos vietovëse, bet ir ne tik puikiuose, bet ir aukðtesniuose nei þemesniuose. Vilkai á kûnà, áranká, taikomø mësos perdirbimo parduotuvëse smulkaus ir ðviesos kieká, kuriame ðlifavimo darbo këbulo skerspjûviø, kad jis tolesniam gydymui, pvz. Deðromis, deðrelëmis arba nevirti, ádaryti padalinta ir prieskoniais paskaninta mësa. Maðinos taip pat gali turëti virtuvës árangà namø ûkiuose. Ypaè tada, kai turime didelæ ðeimà, mes darome agroturizmà arba jei mes nenorime pirkti gatavø deðrø versle, mes tai darome tik namø reikmëms. Rinkoje yra plati ðios rûðies, kuri pagal dydá, galià, pajëgumus yra skirtinga, pasirinkimas. Dar diversifikuota kaina, kuri suteikia jums galimybæ gauti kûno skustuvà, kuri mums labiausiai tinka. Tokios maðinos yra labai naudingos, nes jos gerokai sutrumpina indø kepimo laikà, ypaè kai daug jø sukuria meno. Rankinis malimas, be laiko praleidimo, papildomai fiziðkai iðeina. Ir ypaè verta pirkti elektrinæ këbulà.