Yaz nevaisingumas

Vyrø nevaisingumas pirmiausia atliekamas su maþu spermatozoidø judrumu, maþa spermos kokybe arba lytiniø organø traumu. Daþniausiai nevaisingumas yra raktas á þemà spermos kokybæ, t. Y. Sumaþëjusá spermatozoidø skaièiø (maþiau nei 20 milijonø 1 ml arba jø sumaþintà judumà.

Be kita ko, akcentuojamas dabartinis kûrinys lytiniu keliu plintanèios ligos ir sëklidþiø perkaitimas (daþnas pirtis, stora ir be vëjo apatiniai drabuþiai. Kartais nevaisingumà sukelia sëklidþiø ar kraujagysliø paþeidimas infekcijos ar suþalojimo metu. Tai kartais lemia brandaus spermos trûkumà sëkloje, o kartais net ir nevaisingumà. Reprodukcinës funkcijos taip pat gali paveikti ðirdies ligas, inkstus ir plauèius.

gydymasPirmas þingsnis gydant vyrø nevaisingumà keièia jûsø gyvenimo bûdà. Tai tikrai padës fiziniam aktyvumui ir stimuliatoriø, pvz., Alkoholio, atsisakymui. Spermos kokybæ teigiamai veikia maþai riebalø turinti dieta, kelias á rezultatus ir darþoves bei vitaminø A ir C siuntimas á organizmà, jei nevaisingumas atsiranda dël hormoniniø sutrikimø, pacientui skiriami hormonai. Vëþio deferenø obstrukcija skiriasi pasirinktais chirurginiais atvejais.

Drivelan UltraDrivelan Ultra Veiksmingas būdas susigrąžinti vyriškumą ir visiškai patenkinti moterį

prieþastysNevaisingumas, kuris taip pat yra genetinis pagrindas. Verta apsaugoti, ypaè sëkmingai, kai moteris turëjo keletà persileidimø ið pareigø. Daþnai vaisingumo sumaþëjimas atsiranda dël chromosomø sutrikimø. Todël cistinës fibrozës geno kategorija yra reèiau. Nevaisingumo prieþastis yra ta, kad kiauliø kelionë yra didesnë. Ði vaikystës liga jauniems berniukams gali bûti labai pavojinga. Net 1/3 vyrø, pasibaigus seksualiniam brandumui, gali pasireikðti sëklidþiø uþdegiminë edema, kuri gali sukelti nevaisingumà. Lytiðkai plintanèios ligos yra taip pat blogos. Chlamydia trachomatis arba Mycoplasma hominis sukeltos infekcijos gali sukelti nuolatiná nevaisingumà.Taip pat verta paminëti Kallman komandà. Todël yra genetinis sutrikimas, kurá apibrëþia kvapo trûkumas arba iðnykimas, o kartais ir lëtinis brandinimas. Vyrai, sergantys ðia liga, yra labai paþeidþiami sëklidës, varpos ir silpni testosterono kiekiai. Gydymo prognozë turi pacientus, kuriø sëklidþiø intervalas yra didesnis nei 2,5 cm.