Virtuves daugiafunkcinis arenginys pc mkm 1074 profi cook

Virtuvëje mes daþnai dirbame su ávairiais prietaisais, kurie leidþia mums kà nors iðkirpti arba susmulkinti á paprastà masæ. Akivaizdu, kad mes negalime naudoti në vieno peilio bet kuriam ðio standarto dalykui - tai bûtø sudëtinga ir atgrasanti, jei norëtume pasiekti vaikà su obuoliais ir bananais, su peiliu nupjauti maþus gabalus. Ðá ásipareigojimà naudoja ávairûs rankiniai prietaisai, kurie taupo savo laikà ir stiprumà. Darþoviø sodas yra toks pat, kaip ir dabartinëse patalpose - prietaisas, kuris yra paprastas, bet gali suteikti gerà kaulà, o didesná vaisiø ar darþoviø kieká reikia sumalti.

beez-m24.eu BeezMAXBeezMAX - Veiksmingas ortopedinis tepalas, skirtas sànariø problemoms!

Formuose, kai norime susmulkinti toká didþiulá vaisiø kieká, pvz., Kolektyvinës mitybos namuose ar maitinimo ámonëse, þinoma, nëra abejoniø dël kiekvieno obuolio trinties su specialia tarka. Galutiniam tikslui naudojamas specialus vaisiø smulkintuvas, kurá mes pasiekëme tam tikrà dozæ ið karto, be energijos sànaudø ið draugo pusës. Ir kai mes vykdome verslà, kuriam reikia kasdienio produktø apdorojimo suaugusiems, investuokime á gerà maðinà.

Tokie vaisiø smulkintuvai sudaro vienà didelæ áleidimo angà, á kurià mes ádëjome árodymø be obuoliø sëklø lizdø ar bet kokiø kitø produktø, o tada, naudojant ðvaistiklá, mechaniðkai patrinkite obuolius tarp dviejø cilindrø su profesionaliais iðkyðais. Taip pat galime naudoti ðiuolaikiðkesnius elektrinius vaisiø malimo árenginius, kuriø dëka turite tik paspausti mygtukà, kad gautumëte vaisiø tyræ, kuri atitiks mûsø lûkesèius. Tokie priedai yra labai patogûs daugelyje vietø, kur maistas yra paruoðtas didesniam gavëjø vertei, taèiau ðiandien vis daþniau suvokiame, kaip turëtume maitinti save ir mûsø ðeimà, perkame prietaisus, kurie pakvies mus daþniau valgyti darþoves ir sukelia skanius vaizdus ðvieþios salotos, trinamas be fizinës jëgos, taip pat per pastaràsias kelias minutes naudojant specialø ðiam tikslui skirtà prietaisà.