Vertejo kandis

Ðiuo metu manoma, kad jei vertimas yra sveikas, já turëtø sukurti prisiekæs vertëjas. Taèiau prisiekæs vertëjas, kaip ir bet kuris kitas, greièiausiai bus daugiau ar maþiau galingas kûrinys, daugiau ar daugiau pasirinkæs paskutinæ, uþsiimti savo profesija. Apskritai, norint gauti prisiekusio vertëjo vardà, turite baigti valstybiná egzaminà, kuris mums suteiks teisæ tai daryti. Teoriðkai, prisiekusiam vertëjui, turëtø bûti ágûdþiø ir gebëjimø, kurie yra didesni nei vidutinio vertëjo. To pasekmë bus ne tik (ið esmës daug geriau iðverstas tekstas, bet ir didesnës paslaugos vertës. Todël þmonëms, kuriems reikia vertimo, bet neturi papildomø iðtekliø, jiems reikës apsvarstyti ar, be abejo, versti prisiekusio vertëjo. Visø pirma, reikia suprasti, kad prisiekæs vertimas yra tas pats atspausdintas straipsnis, kiekvienas puslapis, kuriame yra vertëjo antspaudas, ir pripaþinimas, kad kiekvieno vadovo puslapyje yra originalo turinio turinys. Tai yra paskutinis, todël bûtinas vertimo tipas, kai vertimo tekstas yra oficialûs dokumentai, tokie kaip: diplomai, paþymëjimai ar sàskaitos faktûros.Taip yra tikras, kad straipsnis, kuris nëra oficialus faktas, turi bûti verèiamas prisiekusio vertëjo, kaip árodymo, kai jis turi bûti naudojamas kaip árodymas. Pirmiau pateiktas apraðymas rodo, kad prisiekæs vertimas yra materialus metodas, turintis papildomà svorá, todël, jei nëra bûtinybës, neturëtume uþsakyti nereikðmingo teksto prisiekusiam vertëjui. Be to, aiðku, kad prisiekæs vertimas yra pernelyg svarbus dokumentas, kuriame yra klaidø. Tik tada, kai þinote, prisiekæs vertëjas taip pat yra þmogus, o trûkumas yra þmogaus darbas. Þinoma, prisiekæs vertëjas, kuris yra didelis darbo etika, atsisakys iðversti tekstà, kurio jis nesupranta arba nëra fiksuotas ar supranta. Tokiu atveju situacija yra atvira - ieðkome kito prisiekusio vertëjo. Ir kad iðvengtumëte klaidø, yra gera idëja iðimti biurus ar vertimus ið daugelio patenkintø klientø sàraðo.