Vertejas dainuoja

Vienalaikio vertëjo darbas yra labai pageidautinas ir nëra saugomas tik kalbø studijose. Bûtina, kad dabartinio tikëjimo kandidatas bûtø ðviesus didelëje bûsenoje, ne tik apie polinká duoti savo kalbà.

Vertëjas turi bûti geras taikinimo ágûdis. Þinomas asmuo nëra advokatas, o jo ar jos tik perduoda þinias ið vieno puslapio á kità. Ðie skelbimai neturëtø bûti taikomi þaidimui ir jokiomis aplinkybëmis neturëtø bûti keièiami. Taèiau sezono metu, kai vyksta veiksminga diskusija, vertëjo, kaip asmens, iðreiðkianèio þmoniø pareiðkimus, vaidmuo negali bûti pervertintas. Vertëjas daþnai turi dirbti savo karjeroje, kad apsispræstø, ar iðversti tiksliai tai, kà vartotojas sako, ar leisti sau suspausti kalbà.

Sinchroninis vertëjas turëtø bûti iðskirtinai pastovus ir atpalaiduojantis kitø asmenø - asmens - buvimas. Jokiu bûdu jis neturëtø bûti chaotiðkas ir judëti su jauduliu. Be to, ji turëtø veikti be abejoniø ir plëtoti sprendimus.

Þinoma, jos kalba yra didþiulë, o ne didþiausia. Vertëjas turi svarbiausià veiksmà ið kitø vertëjø, nes tikrai nëra gerai, kad paskutinis patikrintø bet koká þodá ar frazæ, pavyzdþiui, þodynà. Priminimas apie pasikartojimà yra laikomas neprofesionaliu, taip pat ir didelio masto diskusijø ar derybø atveju gali reikðmingai paveikti susitarimø grupæ. Be to, sklandus vertimas taupo laikà, o tai, kaip þinote, yra ypaè svarbi.

Jei galvojame, kaip laikyti kelià kaip vertëjas, turëtume galvoti apie tai, ar mes galime iðlaikyti stresà, susijusá su paskutine funkcija ir atsakomybe. Tai yra darbas, kuris tæsiasi iðskirtiniø þmoniø, judanèiø po pasaulá ir begalinio asmeninio tobulëjimo, poreikiu. Kaip rezultatas, vertëjas turi bûti nuolat mokomas jo vertimø medþiagoje - jis gali dirbti pats raðytojams tà paèià dienà ir dalyvauti kitos dienos technologiniame ir medicininiame simpoziume. Viskas priklauso tik nuo jo fantazijø ir meno, kaip greitai ágyti þodþiø iðteklius.

Labiausiai pajëgûs sinchroniniai vertëjai gali uþdirbti tikrai dideles sumas - kas turëtø bûti þinoma uþ atlygá uþ sunkø darbà.