Vandentiekis

Pagarba aplinkos apsaugai ir darbo saugai verèia priedø gamintojus ir vartotojus uþtikrinti didþiausià árangos ir slëgio árenginiø izoliacijà ir apsaugoti juos nuo staigaus slëgio padidëjimo. Todël saugumo diskø naudojimas yra dar populiaresnis.

Apsauginës plokðtës (arba vadinamieji plyðimo diskai apsaugo aparatà ir árenginius nuo per didelio slëgio padidëjimo ar kritimo.Gamintojas, pasirinkæs plyteliø konstrukcijos medþiagà, turi ðiuos elementus:- jø cheminis stiprumas - populiariausia medþiaga, ið kurios gaminamos plytelës, yra nerûdijantis plienas, \ t- atsparumas jø temperatûrai,- ir plyteliø ilgaamþiðkumas - èia skaièiuojamas plyteliø atsparumo spaudimui procesas ir jo naujovës sezono metu, temperatûra ir cheminiai veiksniai.Ðie duomenys suteikia plokðtelës naudotojui keièiamo plokðtelës tipo ir naudojimo laikà. Tada jis yra labai brangus, nes prieðlaikinis plokðèiø pakeitimas gali sutrikdyti gamybos procesà ir sukelti nereikalingus nuostolius.Jis gaminamas virð ávairiø vadinamøjø vadinamøjø bûdø dviejø krypèiø saugos plokðtës. Esamos plokðtës yra skirtos apsaugoti bakà nuo neigiamo slëgio ir virðslëgio. Dël sudëtingos konstrukcijos plytelës uþtikrina árankio stabilumà ir uþtikrina patikimumà, nes ámontuotas jutiklis, kuris visada stebi apsauginës plokðtës veikimà abiem kryptimis.Gamintojai taip pat siûlo kombinacijà, kuri skaièiuojama pagal paskutinæ, kad saugos plokðtë bûtø sukurta prieð apsauginá voþtuvà. Ðis standartas turi daug privalumø, nes:- uþtikrina visiðkà sandarumà,- apsaugo apsauginá voþtuvà nuo korozijos ir atskirø cheminiø medþiagø,- suteikia galimybæ padaryti apsauginá voþtuvà ið pigesniø medþiagø.- nereikia nedelsiant sustabdyti prietaiso, kai saugos diskas buvo ájungtas,- jei reikia, galima reguliuoti apsauginio voþtuvo slëgá be bûtinybës jà iðardyti.Ðis þaidimas gali bûti naudojamas visur, kur pageidaujama iðlaikyti sterilias eksploatavimo sàlygas, nes jos atitinka visus saugos standartus.