Vaistinio augalo technologija ir sveikata

Dabartiniu metu beveik kiekvienà mûsø gyvenimo sritá palaiko kitas novatoriðkas sprendimas ir bûdai. Visa tai pagerina ir palengvina kasdiená darbà. Gastronomija yra vienas ið mokymø, kuriais mus palepina prietaisai, kurie padeda mums bûti. Vienas ið tokiø instrumentø yra mësos pjaustytuvas. Ðis gaminys sukuria paþástamà pritaikymà ir namuose, ir profesionalioje gastronomijoje, sandëliuose ar maitinimo ástaigose. Þinoma, kalbant apie mûsø pjaustytuvo naudojimà, reikës papildyti kità.

Tikriausiai ásigysime universalø pjaustytuvà namø reikmëms, o tai leidþia mums sumaþinti duonà ar sûrá. Bet ant sienos nëra jokiø specializuotø árenginiø. Deðrø skiltelë, kurià gausime pastate, su garantija, neturëtø uþimti daug vietos. Svarbiausias elementas yra peilis, kuris veda mûsø darbà. Medþiaga, ið kurios bus pastatytas peilis, yra didelis - tai geriausias nerûdijantis plienas arba titanas. Mûsø patiekalas, pagamintas ið plastiko, kaip ir tiektuvas. Atminkite, kad pjaustytuvas turëtø reguliuoti pjovimo storá. Árenginys, skirtas naudoti namuose, turëtø atrodyti gerai. Dizaino gerbëjai ir nauji iðëjimai tikrai ras sau gerà pjaustyklæ.

Profesionalûs pleiðtai pleiðtams, ið kuriø kainuos parduotuvës ar maitinimo darbuotojai, turëtø bûti daug funkcionalesni. Èia aðmenys yra nepaprastai svarbûs - rekomenduojama, kad toks bûtø ið chromo anglies plieno. Peilis turëtø bûti tolygus, kad deðros bûtø gerai supjaustytos. Feeder, tai bûtø verta padaryti. Panaðiai byla yra su kûnu - ji turi bûti stabili ir patvari, todël siûlomi plieno arba metalo gaminiai. Be to, pjovimo storio reguliavimas yra didelis. Mes galime já atlaisvinti ið originalios iðvaizdos. Profesionalus pjaustytojo mësos pjaustytuvas visø pirma turi bûti ergonomiðkas.