Tesco mesmale

Kai ketiname ásigyti mësmalæ, paprastai tai yra naudinga vartoti terminà kûno maðina. Taèiau norint þinoti, kad maisto pramonëje didelës maðinos, kurios suteikia mësà, taip pat vadinamos vilkais mësai. Tokiø skustuvø uþdavinys yra þaliavos, t. Y. Mësos, susiskaidymas, kuris tokiu bûdu atsiras tolesniam auginimui.

Vilkai mësai yra tokie patys daug turtingø maðinø. Jie turi didelá korpusà, kuris yra baigtas paprastu nerûdijanèiu arba puikios kokybës aliuminiu, ir gerklæ su sraigtiniu tiektuvu. Be to, jie puoðiami peiliais, jerkin, tinkleliais, kurie yra susijæ su mësos rûðimis. Kuo geresnës kokybës mësa, tuo ryðkesnis tinklelis. Kita vertus, prastesnës rûðies mësa, pvz., Sausgysliø mësa, turëtø bûti paskirstyta maþesnëse akyse. Todël restoranuose, valgyklose ir naujø gastronomijos patalpø, kuriose perduodama bendrajam maitinimui, reikia baldø. Tokie profesionalûs dideli mësos malûnëliai bus puikûs ne tik gastronomijos patalpose, bet ir ne tik didelëse, bet ir maþose. Vilkai kûnui, tai yra bûtinas patiekalas maþose ir maþose mësos perdirbimo ámonëse, kur jis yra pasirengæs sutraiðkyti kûnà tolesniam gydymui, pvz., Deðrelëms ar deðrelëms, ádarytoms susmulkintomis ir prieskoninëmis mësomis. Namuose gali bûti árengtos maðinos ir virtuvës áranga. Ir ypaè jei mes turime didelæ ðeimà, ar darome turizmà, arba jei mes nepirkame paruoðtø ðalto mësos gamyklose, mes tik patys juos darome namuose. Rinkoje yra platus ðios pasirinkimo pasirinkimas, kuris yra ávairus pagal dydá, galià, pajëgumà. Be kainø ávairinimo, kaip rodo galimybë gauti mësmalæ, kuri mums labiausiai tinka. Tokios maðinos yra labai naudingos, nes jos þymiai sutrumpina patiekalø ruoðimo laikà, ypaè kai pradeda kovoti su didþiuliu skaièiumi. Rankinis frezavimas, be to, kad uþtrunka ilgai, vis dar iðmeta þmogø fiziðkai. Taigi verta pirkti elektriná mësmalæ.