Statinis normalus suspaudimo bandymas ir smugio bandymas

Statinë elektra yra daug neapibrëþta ir visur esanti mintyje. Jo iðsiskyrimas, ypaè potencialiai sprogioje srityje, sukelia odos susidarymà ir, atitinkamai, sprogimà. Kiekvienais metais Europoje yra 400 ávykiø, susijusiø su elektrostatiniais iðkrovimais, jiems visada leidþiama lengvai iðvengti, naudojant paprastus árankius ir metodus, kurie yra efektyvûs ir paprastai prieinami.

Ákrauti indus, surinktus ir surinktus pramoniniame procese, aprûpinti rezervuarais, konteineriais, talpyklomis su elektrostatiniu áþeminimu arba elektrostatiniu áþeminimu. Laikosi paskutinio objekto, kad galëtumëte naudoti tvirtà gnybtà arba naujà patikimà saugomo maisto deriná su gerai parinktu kabeliu, tinkanèiu valdyti elektros ákrovà á gerà áþeminimo momentà. Ðis principas yra patrauklus ryðys su áþeminimu, deja, tokiø gaminiø, kaip lakai, dervos, daþai, tirpikliai ir sprogstamosios medþiagos, gamyboje daþniausiai bûna atvejis, kai ðiø medþiagø perdirbimas, maiðymas ar talpyklos gali bûti padengtos daugeliu sluoksniø ar rûdþiø. Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta pirmiau, jie silpnina terminalø veikimà arba naujus ámoniø naudojamus áþeminimo metodus. Pagal ATEX direktyvas, áþeminimo gnybtai turi atitikti kelis reikalavimus, kad juos bûtø galima laikyti sprogioje aplinkoje. Jie neturi bûti padengti medþiagomis, skirtomis kibirkðti áprastomis darbo sàlygomis.Pavojingoje medþiagoje, turinèioje didelæ uþsidegimo ir sprogimo rizikà, bûtina reguliariai tikrinti áþeminimo tiekimo árangos bûklæ. Iðnaudojimo, korozijos ir mechaniniø paþeidimø rezultatas teigia, kad sistemø trûkumai ir nuotëkis, dël kuriø jie nustoja vykdyti savo karjerà. Tuomet yra tiesioginis pavojus darbuotojams ir pilnam namui. Dël technologijø plëtros dabar vis daþniau susiduriama su statinëmis áþeminimo sistemomis, turinèiomis integruotà valdymo sistemà. Juose árengti skaitikliai ir uþraktai, kad bûtø iðvengta uþdegimo.Turime suvokti, kad plëtojant technologijas ir darbus, spaudimo dël pardavimø ir apyvartos didëjimo laikais visas metodas derinamas su vis didesniais ir efektyvesniais gamybos metodais. Padidëjæs judëjimas natûraliai padidina generuojamø elektrostatiniø krûviø skaièiø, o tai lemia vëlesnius iðleidimus. Tai þmogaus elgesys ir spaudimas bûti tikru produktu kelia grësmæ jo saugumui.