Sraigtinis konvejeris 3 m

Vienas ið daþniausiai naudojamø árankiø gabenant ir dozuojant laisvas medþiagas yra sraigtiniai tiektuvai, dar vadinami konvejeriais. Manome, kad jis sunaudoja beveik kiekvienoje parduotuvëje, gaminanèioje sausus miðinius, bet ne tik. Vietos, kuriose padavimo árenginiai randa jø taikymà, yra labai siaubingi, bet ne visi juos galima pakeisti.

Sraigtinis tiektuvas yra árankis, kuris gabena ávairiø rûðiø dulkes, nuo labai smulkiø iki grûdø, turinèiø didelá granuliavimà. Dëka jo naudojimo jie yra labai dideli. Be to, papildomas ðio poþiûrio pranaðumas yra tai, kad ðiø dulkiø transportavimas gali bûti atliekamas tiek valstybëje, tiek kiekviename kampe.

https://form-explode.eu/lt/

Yra sraigtiniø konvejeriø padalijimas vamzdþiø ir loveliø konvejeriams. Svarbiausioms yra didesnë galia ir, dël to, didesnis efektyvumas. Kalbant apie lovio konvejerius, jø didþiulis privalumas yra tai, kad jie leidþia lentoms pasiekti konvejerá, kuris yra pageidautinas tuo atveju, kai reikia kontroliuoti transportavimo marðrutà.

Projektuojant sraigtinius konvejerius atsiþvelgiama á kiekvienà valandiná naðumà. Gerai parinktos medþiagos ir specifinë konstrukcija garantuoja ilgà árankiø tarnavimo laikà ir patikimumà, pvz., Sunkiø abrazyviniø medþiagø sëkmei.

Brangu pasakyti, kad sraigtiniai konvejeriai paprastai gaminami pagal specialias naudotojo pateiktas gaires. Prietaiso ilgis ir dydis yra ypaè svarbûs, taèiau tuo paèiu metu yra áleidimo ir iðleidimo vieta ir polinkio kampo nustatymas. Daþnai sustiprintos padavimo sistemos yra sukurtos dël organizacijos padëties ypaè sunkiomis sàlygomis.

Ádomus diapazonas yra sritys, kuriose gali bûti naudojamas dëklas. Jie taip pat randami betono gamyklose, krosnyse ðildant maisto pramonëje. Labai daþnai tarp jø bûna grûdø perdirbimo metu, ant jos suvokimo ar valymo modelio. Paðarai taip pat nori augintojams, kurie gyvûnams sumaiðo ir tiekia sausà maistà.