Socialines amokos

Daþniausiai naudojamas personalo ðaukinys ir darbo uþmokestis yra susijæ su visa veikla, susijusia su darbuotojø atsiskaitymu ámonës pajëgumais. Ámoniø vadovai privalo þinoti ástatymø nustatytas pareigas, atsirandanèias dël jø darbdavio vertës, nes jø aplaidumas gali atsirasti dël pavojingø pasekmiø ir mokesèiø inspekcijos, ir socialinio draudimo tarnybos. Darbdavys, dirbantis kaip darbuotojas, veikia kaip ámokø mokëtojas, o tai reiðkia, kad jis privalo iðlaikyti reikiamus socialinio draudimo ámokø dydþius mûsø sveèiams. Ðios sveikatos draudimo ámokos mokamos neatsiþvelgiant á draudimo kategorijø skaièiø ar pobûdá, o socialinëms ámokoms mokëti taikomi tam tikri apribojimai. Ámonës savininkas turi pateikti draudimo paraiðkas, pateikdamas oficialià formà Socialinio draudimo ástaigai 7 dienas nuo ádarbinimo momento, t. Y. Nuo pareigos apdrausti. Klasikinës darbo sutarties atveju visø socialiniø ámokø ávykdymas yra privalomas, o sudarant mandatà - nurodomas tik pensijø ir invalidumo ánaðas (arba atsitiktinis ánaðas.

Darbuotojø ir darbuotojø atlyginimai, kai jie yra darbuotojai, iðsiskiria tuo, kad pensijø ir invalidumo ámoka yra savanoriðka, arba visiðkas nelaimingø atsitikimø ir sveikatos draudimo reikalavimas. Verta paminëti, kad verslininkas gauna sveikatos ir socialines ámokas á socialinio draudimo institucijà (ZUS ir uþ save, o asmens, kuris tuo paèiu metu dirba visà darbo dienà ir ásipareigoja iðlaikyti vardà, pareiga mokama tik sveikatos draudimo ámokos. Yra alternatyvus sprendimas samdyti darbuotojus, o tai yra þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio perkëlimas. Tai reiðkia, kad reikia atsisakyti samdyti darbuotojus ir naudotis iðorës ámonës paslaugomis, susijusiomis su þmogiðkaisiais iðtekliais, o darbo uþmokestis ir visi ásipareigojimai, susijæ su kalbëjimu apie já.