Sanaudo saskaito fakturo programa

Lenkijos rinkoje yra didelë konkurencija sàskaitø faktûrø iðraðymo programø srityje. Rinkoje siûlomos ir nemokamos, ir testavimo programos. Ðiandieniniame straipsnyje aptarsiu kità pusæ programø, kurios yra laisvos parinkties. Pirmasis ðiandien aptartas projektas yra PVM sàskaitos faktûros programa „Draco“.

Dr Farin ManDr Farin Man Veiksmingas lieknėjimo gydymas vyrams

Ði programa naudojama pardavimo dokumentams rodyti ir áraðyti paslaugø ir prekybos bei paslaugø ámonëse. Deja, ðio katalogo pranaðumas yra keliø valdymas, skirtas sandëlio valdymui. Programoje yra daug kitø naudingø funkcijø. Yra paskutinës PVM sàskaitos faktûros ir pardavimo dokumentø koregavimas, KP mokëjimai ir KW mokëjimai, grynøjø pinigø ataskaitos, ne palûkanø mokëjimo dokumentai, mokëjimo sàskaitos, taip pat klientø ir prekiø bylø saugojimas kartu su visø formø ataskaitø, áskaitant grafines ataskaitas, kûrimu. Naudodamiesi skaièiavimo sàskaitø numeravimo metodo apibrëþimu ir jø þymëjimu savo pastabomis, áraðø tvarkymas yra geresnis nei butø naudojimas programoms, kurios nesiûlo ðios funkcijos. Kita Draco sàskaitø faktûrø iðraðymo programos liga yra ádiegtos kasos paslaugos trûkumas. Taèiau PVM sàskaitos faktûros programinë áranga yra puikiai apraðyta pateiktoje programoje, kartu pateikiant naudotojo vadovà. Sàskaitø iðraðymo programa matoma dviem versijomis. Laisvame numeryje po ávedimo rasite ribotà skaièiø funkcijø, su kuriomis galime nustatyti, ar visa ðios programos galimybë bus tinkama mums. Kad pasienyje nëra nieko, kad pasirinktø ið uþsienio gamintojo ið sàskaitos iðraðymo programø teikiamà programinæ árangà. Drakos ir PVM sàskaitos faktûros programà pastebëjo didelë vartotojø grupë. Programinë áranga, atvira visose interneto svetainëse su planais, susijusi su nepagrástais klientø interesais. Interneto portaluose galima rasti nemokamà ðios programinës árangos versijà, kuri iki ðiol buvo perkelta ðeðiasdeðimt ðeðis tûkstanèius kartø!