Priklausomybe nuo interneto

VarikosetteVarikosette - Pagalba sunkioms kojoms ir varikozei, veiksmingo kremo pavidalu!

Priklausomybë nuo pornografijos yra patologinis paëmimas (nuo seksualinës prievartos ir interneto holizmo ribos, kuris skaièiuojamas viskas, kas priklauso nuo kasdienës pornografinës medþiagos þiûrëjimo. Narkomanams, þiûrint pornografiná filmà, gera seksualinio pasitenkinimo priemonë, todël klasikinis lytinis aktas jam nebëra patrauklus. Ji neturi nieko netinkamo, kai pornografinis filmas yra naudojamas masturbacijos metu arba kaip dalis to, kas sustiprina abiejø partneriø jaudulá. Esant sutrikimui, galime atlikti tik po to, kai norima gauti visà dienos tvarkaraðtá, atsiþvelgiant á galimybæ gauti pasitenkinimà dël lëtinio pornografinës medþiagos perþiûros. Asmuo, praradæs priklausomybæ nuo pornografijos, naudojamas stebëti pornografijà darbo metu arba tuo metu, kai jis turëtø praleisti ágûdþius ar kitas pareigas. Gydymas pasirodo esàs bûtinas gydomasis sprendimas, kai narkomanas pradeda jausti, kad praranda rûpestá savo patirtimi, o patologinis diskas pradeda diktuoti kasdienio gyvenimo strategijà.

Nors vaikø pornografijos þiûrëjimas gali pakenkti jø psichikai, suaugusiems (daþniausiai aptariamos medþiagos sutartinis pobûdis paprastai nëra tokio pavojaus. Taèiau su sàlyga, kad tuo metu nëra priklausomybës nuo pornografijos, t. Y. Neriboto priklausomybës, kuri pradeda vyrauti prieð kiekvienà kità elementà, kuris yra tam tikras individas. Yra penki priklausomybës nuo pornografijos etapai: atradimas, eksperimentavimas ir paieðka, nejautrumas, eskalavimas ir ágyvendinimas. Priklausomybës grupei priklausanèiø moterø gydymas prasideda tik pasiekus penktàjá etapà, kai (kada nors ádomu pasyvus pornografinës medþiagos þiûrëjimas ðiuo metu netenkina. Priklausomai nuo to, kad jau naudojasi visais turimais interneto erotiniais potencialais, narkomanai pradeda ieðkoti galimybiø ágyti privaèiø gebëjimø, kurie ateityje gali tapti nesaugûs. Deja, daþnai bûna tik nemaloniø pasekmiø, atsirandanèiø dël elgesio, kuris egzistuoja bute, iðgyventi sekso narkomanà ið pornografijos ir informuoti já apie prieþastis, bûtinas apsigyventi seksologui.