Pirmasis messi darbas

Nebûtø nauja pasakyti, kad ðiandieninëje darbo rinkoje teorinis ugdymas eina á fonà, o konkreèios vietos kandidato praktiniai ágûdþiai tampa prioritetu. Net prieð deðimtmetá aukðtojo mokslo baigimas magisterio kabinetu buvo laikomas pernelyg pagrindiniu, bet dabar daugiausia sukuriamas pasirengimas ðiai profesijai, leidþiantis turtui ir finansinës nepriklausomybës butui. Nors ðvietimas neturëtø bûti nutrauktas bet kuriame ðvietimo etape, taèiau vis dar gerinti jau ágytus ágûdþius ir ágyti naujø kompetencijø.

Personalo mokymai yra skirti jau dirbanèiø darbuotojø kvalifikacijai stiprinti, kurie norëtø pradëti dirbti antroje vietoje arba poliruoti anksèiau ágytas þinias. Nëra jokios prieþasties, kad sakoma, kad mokytis nëra per vëlu, o savæs tobulinimui skirtas laikas kartais nëra prarandamas. Galiausiai darbdaviai taip pat kreipiasi á praktiná mokymàsi, todël investuoja á asmeniná þmogiðkàjá kapitalà, organizuodami darbuotojø mokymus. Vykdydami specifines pareigas gamyboje, turime árodyti, kad esame ágimti talentai ir ágyti ágûdþiai, kurie palengvina mums pavestø uþduoèiø vykdymà.

Jei mes turime polinká vykdyti tam tikrà profesijà, tada dalis sëkmës greitai atsilieka. Árodyta priemonë papildyti kvalifikacijà yra mokymas plëtoti savo kelius, dël kuriø pasikeièia karjera. Praktika puikiai tinka, o darbuotojø mokymas, rengiant duomenis ir prieðtaringus klausimus, ruoðia darbuotojus gamybai net ir plaèiomis sàlygomis. Didelës konkurencijos dël darbo pardavimo eros metu reikia suprasti, kiek ir kiek þinios ir gebëjimai yra, kad vëliau galëèiau iðreikðti savo potencialà visiðku nuostabumu.