Paimkite maisto derius

Vis daþniau prieinama prie interneto þymiai padidëjo þmoniø, vartojanèiø internetà, skaièius. Ið pradþiø tokià galimybæ suteikë tik didelës restoranø grandinës. Ðiuo metu tokios paslaugos teikiamos daugelyje atskirø patalpø. Ðis sprendimas tampa vis svarbesnis, nes jis tinka vartotojams ir leidþia sutaupyti laiko.

Tik kaip tai tikrai veikia? Klientas, norintis uþsisakyti maistà, iðnagrinëja internetinæ kortelæ, ty labiausiai paruoðtà mobiliàjà programà. Ten jis uþsako ir tada eina á virtualø kasos aparatà. Patvirtinus uþsakymà, klientas gauna tam tikrà taðkà uþ galimà medþioklës laikà pietums. Ðiuolaikinë programinë áranga ketina pasiekti uþsakymà nenustatydama vartotojo abonemento. Tada pirkëjams yra labai naudingas poþiûris. Siekiant pasinaudoti ðio sprendimo standartu, restoranas turi turëti galimybæ teikti profesionalias maitinimo sistemas. Jø uþduotis bus ne tik rinkti uþsakymus klientams, bet ir integruoti su kitais namuose þaidþiamais prietaisais, pavyzdþiui, kasoje. Be to, tuo paèiu metu galësite pakeisti meniu ir restorane, o interneto kortelëje, kur galite uþsisakyti maistà. Taèiau ðiuolaikinës srities organizmai ne tik uþsako maitinimà internetu. Jie vienu metu perka, pavyzdþiui, rezervuodami stalà restorane. Klientas ne ið namø atvyksta dël paprastos uþsakymo formos, tai tikrai gerai, kad jis jam pateiks lentelæ, kurià jis planuoja pasirinkti. Daþnai taip pat atsitinka, kad restorano naudojama sistema leidþia uþsakyti uþsakant lentelæ. Tai reiðkia, kad ið karto, kai klientas pasirodys lauke, anksèiau jam uþsakytas maistas bus jam ið karto. Ðis standartø standartas palengvina restauratoriui kurti akcijas, kuriø projektas yra pritraukti kuo daugiau sveèiø. Ateinanèiais metais neabejotinai yra dar vienas rekordas, jei jis skirtas statybos pramonei statyboje. Ekspertai nurodo, kad padidëjimas visø pirma bus traktuojamas mobiliojo ryðio rinkoje. Todël verta pamàstyti anksèiau apie specialià mobiliøjø patiekalø programà, kurioje klientai galës uþsisakyti patiekalà ið savo patalpø.