Oro pagal naga

http://lt.healthymode.eu/nereikalingu-kilogramu-naturaliu-budu-numesti-svorio/Nereikalingų kilogramų natūralių būdų numesti svorio

Kiekvienà dienà, taip pat ir biure, mes apsupame ávairiø iðoriniø medþiagø, kurios akcentuoja lenkø bûstà ir formà. Be pagrindiniø rezervuarø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, aplinkos drëkinimas ir atitinkamas, mes taip pat turime sukurti su skirtingais garais. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet, þinoma, uþterðtas. Prieð uþterðdami dulkiø sàmonæ, mes galime pagarbinti save kurdami þaidimus su filtrais, taèiau ore yra ir kitø grësmiø, kurias visada sunku rasti. Jie pirmiausia yra toksiðki dûmai. Raskite juos lëtai, daþniausiai, bet dëka tokiø prietaisø kaip toksinis dujø jutiklis, kuris suranda patogenines daleles ið atmosferos ir áspëja apie jø buvimà, todël informuoja mus apie grësmæ. Deja, dabartinë rizika yra daug mirtina, nes kai kurios medþiagos, kai jos yra kvapios, ir daþnai jø atsiradimas sferoje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be akmens formavimo, mums taip pat kelia grësmæ kiti veiksniai, kuriuos aptinka detektorius, pavyzdþiui, sulfatas, kuris labai smulkus didelëje koncentracijoje ir linkæs á akimirkà paralyþiuoti. Kita nuodinga dujos yra anglies dioksidas, vienodai pavojingas, kaip minëta anksèiau, ir amoniako - dujos, esanèios ore, taèiau pavojingesnëje koncentracijoje, pavojingos vyrams. Toksiðkø elementø detektoriai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kuriø dujos yra iðsamesnës uþ orà, taip pat sukuria tendencijà uþpildyti didelæ teritorijà aplink þemæ - dël ðios prieþasties, esant tokiai padëèiai, kaip mes susiduriame su pamatu, jutikliai turëtø bûti patalpinti patogioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir informuoti mus apie já. Kitos pavojingos dujos, kurias daviklis gali áspëti mus, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat galimybë tirpinti vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip matote, reikia ádiegti toksiðkà dujø jutiklá.