Optine sistema

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Novatoriškas būdas numesti svorio

„Zeiss“ yra Vokietijos ámonë, kuri turi gaminti, kurti ir kurti ávairias optiniø árenginiø rûðis. Kvadratiniame lauke yra keletas deðimèiø metø, taip pat su senais aukðtos kokybës produktais. Be to, naujoji „Carl Zeiss AG“ valdoma kategorija yra matavimo koordinatëms skirto árenginio darbas ir paruoðimas. Ðá pavadinimà ákûrë Carl Zeiss, Otto Schott ir Ernst Abbe Jenoje (tuomet vokietis miestas pagal poviato uþsakymus, patekæs á centrinæ Vokietijos dalá.

Nuo pat egzistavimo pradþios ji sustojo su optiniais læðiais naujoms árangoms, tokioms kaip: kameros (sukuria ir raðo objektyvus, kuriuos jie tiki, kontaktiniai læðiai, akiniø læðiai, mikroskopo læðiai, teleskopai, teleskopai ar þiûronai. Pagaminti produktai yra labai vertingi. Pavyzdþiui, Zeiss mikroskopai yra puikus árankis mokslininkams ir yra labai pageidautina áranga laboratorijose. Þvelgiant á specialistø ir mokslininkø nuomones ávairiuose forumuose, „Zeiss“ mikroskopai yra vienas ið labiausiai patinkanèiø pasaulyje. Jie yra atidûs ir puikiai vykdomi. Jie siûlo platø læðiø asortimentà su ávairiu didinimu. Þaidimas bendradarbiauja su gerø objektyvø korpusø rangovais, o tai reiðkia, kad visi baldai yra funkcionalûs ir kruopðèiai pagaminti. 2006 m. Prekës þenklas pradëjo bendradarbiauti su „Sony“ þenklu ir pasiraðë sutartá su jais, kad galëtø dirbti su daugeliu fotoaparatø - veidrodþiais „Sony Alfa“. Ðios maðinos jau yra padëtos, nes jos yra gerai parengtos, turi didelæ situacijà ir santykinai maþà vertæ, palyginti su tuo, kaip vienintelë áranga yra. Nuo 2013 m. Liepos mën. Bendrovë nustojo gaminti „Carol Zeiss“ pavadinimu ir pradëjo kurti ðiuolaikiná puikiø læðiø metodà pagal pavadinimà „Zeiss“. Þvelgiant á sveèiø nuomones internetiniuose forumuose, nuomonë neprarado gerø nuomoniø, o prieðingai - kasmet vis daugiau ir daugiau Ypaè populiarus tarp fotografø, kurie labai gerai renkasi fotoaparato læðius, taèiau geras objektyvas pirmiausia yra objektyvas.