Neigiamo emocijo saradas

Mes visi kartais turime blogesnius palaikymo momentus, kartais prislëgtus ar nerimà. Daþnai tokios nuotaikos yra blogos ir átemptos Lenkijos gyvenimo patirties rezultatas, kurio neturime átakos. Mylimojo mirtis, draugo praradimas, santuokos nutraukimas, ligos, praradimas ar darbo pasikeitimas - turbût daug gyventi blogai psichinei gerovei. Tai paprasta, kad mes jauèiame priblokðti, prislëgti ir silpni tokiø formø átakoje. Visada tokia valstybë turëtø praeiti anksèiau ar vëliau, á laiko galià. Kaip tai padaryti, kaip tai neávyksta?

Ar jauèiatës nuolat depresija ir priblokðti, blogos valstybës nuolat per visas savaites? Ar organizuojate prarasti kontaktus su þinomais ar nepaisydami savo pareigø? Atminkite, kad ne kiekviena þaizda iðgydo save. Kartais turëtume gauti profesionalià pagalbà - jame nëra nieko blogo. Kai neigiamø ávykiø padariniai kontroliuoja jûsø veiksmus, psichikos sveikatos klinika gali bûti naudinga.

Psichiatrijos klinikos prasme dirba praktiniai ir sertifikuoti gydytojai (psichologas, psichiatras, seksologas, psichoterapeutas. Jûs galite sudaryti kompetentingà tarnybà ir padëti su jø simboliais. Prieðingai nei teigia bendra nuomonë, ðiø specialistø pagalba nëra skirta tik þmonëms, sergantiems sunkia psichine liga - prieðingai - visiems, kurie turi ilgalaiká recidyvà su bet kokia psichikos sferos problema - net jei simptomai nëra labai pavojingi. Nepaisydami blogos nuotaikos gali atsirasti tokiø ligø kaip depresija ir neurozë. Jie þymiai trukdo paciento plokðèiai, o gydymo metu gydymas gali trukti toká ilgà laikà.

Pirmà dienà psichikos sveikatos klinikoje galësite susitikti su psichologu konsultaciniame susitikime. Toks susitikimas galiausiai patiria diagnozæ, pagalbà ir tolesnius veiksmus, pvz., Psichiatrijos kreipimàsi arba psichoterapijà gydytojams.