Naftos pramone

Pramonë yra pramonë, kuri yra labai sunki gamtinei aplinkai ir maloniai aplinkai. Daugelá pramoniniø procesø riboja milþiniðki dulkiø kiekiai, kurie gali bûti labai nepalanki oro vertës vertë ir todël gali kelti grësmæ þmoniø sveikatai, kurie yra priversti egzistuoti aplink dideles gamyklas.

Baudø iðmoka yra mechanizmas, glaudþiai susijæs su iðmetamøjø terðalø kûrimu ir palengvinimu. Pramonës gamyklos iðleidþia nemaþai dûmø ir dulkiø. Ðtai kodël taip svarbu, kad kiekvienas pramoninis namas rûpintøsi visa efektyvia ir ekonomiðka apsaugos sistema, kuri bus naudojama kaip pramoninis dulkiø ðalinimas. Dulkiø iðtraukimas yra dulkiø ðalinimas, kuris uþkerta kelià kitø tipø milteliø iðtraukimui á orà, kurá kvëpuojame. Dulkiø ðalinimo darbø esmë yra metodas, kurio tikslas yra iðskirti neðvarumus ir iðmetamøjø dujø ið skysèiø ir dujø, kurie yra iðgaunami uþ gamybos proceso metu. Tinkama pramoninës dulkiø iðtraukimo sistema iðgrynins susidariusius dûmus ið nepalankiø prieþasèiø ir fazëje neleis jiems patekti á orà. Daþniausia ekonominë dulkiø surinkimo forma yra anglies dioksido molekuliø tiekimas. Paprastai tai daroma naudojant kriogeniná metodà, kuris pradinëje dalyje susideda ið suslëgimo, po to dujos auðinamos iki reikiamos temperatûros, kuri leidþia atskirti nepageidaujamà momentà skystos medþiagos pavirðiuje. Pramoninis dulkiø ðalinimas yra viena ið pagrindiniø sistemø, uþtikrinanèiø gamyklø ir gamybos namø aplinkà nuo uþterðimo kenksmingomis medþiagomis, nuodingomis dulkëmis, dûmais ir dujomis. Dël gerai veikianèiø pramoniniø dulkiø iðtraukimo sistemø, parduotuvë atliekas gauna nepriklausomai nuo pavojingo anglies dioksido ar kitø dulkiø, kuriø patekimas á atmosferà gali bûti labai sunkus ir reiklus þmoniø sveikatai.