Mokeseio normos dvedijoje

Pradëjus taikyti naujus mokesèiø tarifus, verslininkai turi perprogramuoti kasos aparatus. Mokesèiø tarifø keitimas yra verslininkams skirtas signalas, kad jiems reikia atlikti programinës árangos pakeitimus pardavimo apskaitos prietaisuose, t. Y. Kasos aparatuose. Kaip tu gali tai padaryti? Kanceliarinë paslauga yra dabartinë vieta, kurioje prietaisai taikomi ne tik perþiûrai. Kai jau þinoma, kad tokiais momentais pasikeièia dovanø normos, ji pradedama perkrauti.

Jei finansø ástaigos perprogramavimas taip pat nëra atliktas, o profesija labai skirtingoje fazëje, neturëtume pabrëþti. Jûs galite tai padaryti patys be profesionalø pagalbos. Viskas, kà jums reikia padaryti, tai pasiekti naudotojo vadovà ir veikti kartu su gamintojo mokymais þingsnis po þingsnio. Kad visi tarifai turi bûti koreguojami rankiniu bûdu. Nelaimingo atsitikimo metu ðiuo metu yra labai sunku, jei kasoje uþprogramavome deðimt ar daugiau medþiagø.PVM tarifø pasikeitimas registracijos valiutomis neturëtø bûti parduotuviø dilema. Jei ten yra keletas prekiø grupiø, o kasos nëra tiesiogiai susijusios su pardavimo organizmais, operacijà galima atlikti greitai. Tokiø jungèiø atveju daug kas priklauso nuo programinës árangos vertës.Sunkumai kyla prekiø perëjimo metu tarp individualiø PVM tarifø. Su pinigø sistemomis, kurios dirba su populiariomis programomis, gali kilti problemø. Normalios programos, kurios neturi galimybës filtruoti, klasifikuoti prekes, nepadës greitai rasti, pvz., Gamintojo, brûkðninio kodo puslapio ar kitos þymos, mes nustatysime straipsniø grupæ, kad bûtø galima pritaikyti naujà mokesèiø normà. Kiekvienà toká programà reikia iðtaisyti rankomis.Nauji PVM tarifai gali priversti kai kuriuos mokesèiø mokëtojus bendrauti su kasos aparatu. Taigi priklausomybë yra tolimoji konstrukcija arba didelë vadinamøjø sumø dalis ið naujo, kurá nebûsite pirkti, norëdami ávesti kità PVM kainos pataisà.Tai taikoma árenginiams, kuriuose naudojamasi ataskaitø skaièiumi iki 1825 m., Nes tokioje fiskalinëje kasos aparato atmintyje bus uþpildyta. Taigi geriau pasiimti naujà kasos aparatà. Technologiðkai naujas kasos aparatas bus ideali garantija, kad sklandþiai pateksite á padëtá su ðiuolaikiniais PVM tarifais.