Mergaieio dukuosenos mergaieio nuotraukos

Sektoriuje naudojami dulkiø siurbliai dël dideliø valytinø plotø, kuriems reikia valyti pavojingø atliekø eilæ, turëtø bûti nustatomi ne tik atsiþvelgiant á tinkamà bako dydá ir funkcionalumà, bet ir nuo gedimo bei apsaugos nuo sprogimo. Visos ðios charakteristikos atitinka ATEX dulkiø siurblius, todël labai svarbu juos naudoti sudëtingomis sàlygomis, kartais susijusiomis su sveikata ir gyvybe.

Naudojant ATEX dulkiø siurblius galima padaryti daug naujø sausø ir drëgnø terðalø. Jie puikiai susidoroja su visø rûðiø dulkiø, ðlako, ðiukðliø ar geleþies ðûviø ir skysèiø surinkimu. Daugelis kitø tokio tipo dulkiø siurbliø modeliø leidþia juos pritaikyti prie konkreèiø jø naudojimo sàlygø. Dulkiø siurbliø valymo elementai buvo pagaminti ið puikios kokybës nerûdijanèio plieno. Prieð pradedant sprogimà konstrukcijose, susijusiose su didelio tarðos kiekio kaupimu, jis apsaugo aukðtà atsparumà siurbimui ir specialiai standintà ir papildomai palaikomà aliuminio filtro sluoksná. Tokiu bûdu jie atlieka svarbias sutartis ir reglamentus, atitinkanèius tinkamà valymo árenginiø darbo diapazonà.

ATEX tipo dulkiø siurbliai parduodami naujuose variantuose, kuriø talpa yra apie 40 iki net 100l, o tai suteikia jiems nepamirðtamà darbà ilgiau, nereikalaujant iðtuðtinti bako. Kartu su tokiu didþiuliu dydþiu dulkiø siurblio gamintojas suteikë patogumo vaþiuoti dulkiø siurbliu, nes buvo sumontuoti dideli ratai, kuriuose taip pat yra speciali stabdþiø sistema.