Medthiokles drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø sumà, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai parengë susijusiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Siauriausias elementas buvo sureguliuotas, o viskas vyko be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik teisingi ir nedideli audiniai su dideliais, spalvingais spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø malonumas taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Naujausius drabuþius, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visais þiedais, puoðtomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës, paruoðtos specialiai ðiai progai, aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, ðie keli populiariausios kolekcijos drabuþiai buvo parduoti aukcione. Paskutinio aukciono pajamos bus pristatytos nepriklausomam vaikø namui. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius gerus ir funkcinius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo produktus aukcionuose ir, jei pardavimo objektas buvo net zloto apsilankymas gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks taðkø jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad ámonë planuoja sukurti kompiuteriø verslà, kuris neabejotinai bûtø skirtingos kolekcijos nei stacionariuose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø kompanija yra gërimas tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu labiausiai patrauklûs siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kiekvienà kartà ði kompanija organizuoja didþiausiø Lenkijos dizaineriø naudà. Ðios kolekcijos sukuria tikrai svarbø pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie yra pasirengæ ilgomis eilëmis anksti ryte. Ðios kolekcijos yra ið ðios ypatingos dienos.Ðios institucijos medþiagos jau daugelá metø buvo vertinamos tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, neatrodo, kad ji paminëtø daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo ir kurie stengiasi padaryti geriausius produktus.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai kûdikiams