Medicinine naktine pagalba

Tarkime, mums reikia nedelsiant padëti gydytojui. Ne tai, kad tai yra jûsø kûnas, ir todël, kad mes turime daug problemø su jûsø psichika, nesvarbu, ar mes savanoriðkai dalyvavome psichiatru, ar mûsø paèiø þmoniø kûryba sukûrë savo butà ar sveikatà. Bet kuriuo atveju, vizito á psichiatrà, kaip ir bado atveju naujam specialistui, reikia tinkamai paruoðti.

Pirmoji psichiatro data bus pokalbis. Mums reikës papasakoti apie savo paèiø problemas, kaip jie pradëjo, kai jie suprato juos ir kà jie sukëlë. Labai paprasta iðsiskirti pati sau, gebëjimas pasitikëti kitomis moterimis. Taigi, ir pagalvokite, kà mums reikia duoti gydytojui. Mes tikriausiai neimame pamokø, kad paslëptume kai kuriuos mûsø psichiatro skundus, prieðingai. Tam, kad gydytojas mums padëtø plaèiai, jis turi kiek ámanoma labiau þinoti visas su jo problemø atsiradimu susijusias detales, todël reikës prisiminti visus galimus faktus, susijusius su psichikos geleþinkeliais. Taip pat neturëtume nustebinti, jei tam tikru aspektu psichiatras praðo pokalbio su mûsø grupës nariais ir partneriais.

Prieð pirmà kartà lankant psichiatrà, taip pat bûtina perþiûrëti mûsø dabartinæ mitybà, priemones, kuriø buvo imtasi, ir pradëtas gydymas. Pavyzdþiui, ûminis apsinuodijimas metilo alkoholiu ar didelëmis infekcijomis gali sukelti depresijà, sunkus B1 vitamino trûkumas gali sukelti psichozæ, B12 trûkumas sukelia mieguistumà ir svajones, lëtiná skausmà ir triukðmà, be to, patyrusios operacijos gali sukelti fiziná padidëjusá jautrumà ir emocinius svyravimus. Psichiatras, siekdamas uþtikrinti patikimà ir sunkø paciento sveikatos bûklës vaizdà, nusprendþia iðsiøsti gydomàjá asmená dël specialiø testø. Daugelis gali reikalauti papildomø testø ið neurologo ar internistø, natûraliø ir ðlapimo tyrimø. Daugelio atvejø pabaigoje patartina atlikti galvos tomografijà, kuri parodys pilnà galimo kaukolës tinklo naujovës vaizdà.