Mados dou id popieriaus

Ðá ðeðtadiená baigësi naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai sukûrë sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou buvo sukurtas maþiausias faktas, ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vertæ naudojo tik geros ir lengvos spalvos audiniai, kuriø spalvos yra tinkamos, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo suþavëti erdviais, spalvingais maxi sijonais, visiðkai nerti. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasariniams drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su specialiomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþios vestuviø kûrinys, sukurtas ypaè dël ðios prieþasties. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið labiausiai nutolusios kolekcijos. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus rodomos artimiausiame vaiko namuose. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius graþius ir teigiamus veiksmus. Mes naudojome savo gaminius daug kartø, kad galëtume parduoti mûsø savininkà, o kai pardavimo medþiaga buvo netgi apsilankymas tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija geguþës pradþioje greitai pasieks parduotuviø. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti verslà internete, kur kolekcijos bûtø svarbios, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø paèiø drabuþiø þenklas yra vieniðas tarp ávairiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jis turi maþai gamyklø visame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant paèius efektyviausius siuvëjus, siuvëjus ir dizainerius. Tam tikru mastu ðis pavadinimas sudaro kolekcijas pagal Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos, þinoma, yra plaèiai vertinamos, kad prieð pradedant parduotuvæ, jau ryte jau pasiruoðæ ilgos eilës. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Naujos ámonës poveikis jau daugelá metø buvo labai populiarus tarp vartotojø, daugiau departamente ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir bando padaryti aukðèiausios kokybës medþiagas.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai, ðeriai