Laivo gastronomijos arenginiai

Valgus ProValgus Pro - Iðtieskite kryptá didájá pirðtà be operacijos!

Pasaulis lengvai keièiasi, taip pat yra gastronomijos ir gastronomijos patalpos. Ðiandien geras gastronomijos taðkas yra svarbi virëjø laboratorija. Baldai ir technologijos, taip pat maisto ruoðimo, sandëliavimo ar transportavimo bûdas yra restoranai, kavinës, barai ar maþesni barai, augantys kaip grybai. Pradëkime nuo kasdieninio patiekalø poreikio.

Gera vieta pasiþymi aukðtos klasës áranga, kurioje vartojama. Pirmenybë teikiama puodams ar ávairiø dydþiø indams, pagamintiems ið nerûdijanèio plieno, todël pereikime tiesiai prie ðio pasaulio mechanizuotø savybiø. Perdirbimui, todël maloniai suvartojama mësos, tikrai maiðytuvo, pavyzdþiui, spiralës. Parduodant taðkus tiesiogiai ávairiø rûðiø miltø medþiagoje, naudinga naudoti automatines talpyklas (kurios ðiandien „naudojasi tradiciniais naminiais koldûnais“. Svarbus virtuvës elementas yra viryklë, yra daug ðiø rezultatø pavadinimø, paprastai mes iðskiriame juos kaip konvekcinius garus, arba Norint tortø parduotuvëje, tai tik konditerijos gaminiams. Jei gastronomija daro átakà mieste parduodamam maisto aukcionui, verta investuoti á termozes, konteinerius. Èia ir gamintojai dalyvauja technologijoje, taigi dalykas yra iðlaikyti objektà kiek ámanoma saugiau, kuo ðviesiau ir tuo pat metu iðlaikyti ðilumà. Esant maisto produktui, nepamirðkite ir atribokite, pavyzdþiui, gërimø. Su jais susijæ daiktai yra sifonai, sifono kasetës, ávairûs rinkiniai, skirti palengvinti medþiagø ávedimà ávaikinimui, arba pateikti þiemai ar gyventi. Nuo kampo iki kampo galite pamatyti ávairias spintas, stalus, lentynà. Kiekviena ið patalpø turi bûti pagaminta ið nerûdijanèio plieno, geros uþsakymo metu. Verta pridurti, kaip paklausti apie kambario higienà. Dabar indaplovë ne tik taupo vandená, bet ir darbuotojø laikà. Ðiuo metu mes galime susitikti su dviem ðio tipo árangos modeliais, o po to plokðteliø rankose yra stiklo indaplovë, o ðalia jo yra indø plovimo maðina puodeliams, stiklams, ilgesniems ir akiniams.