Krokuvos mokeseio kasos aparatas

Visi mokesèiø mokëtojai, ápareigojantys registruoti produktø pardavimà ir pagalbà kasoje, puikiai supranta situacijà, kurioje turi bûti pateikti iðsamûs reikalavimai aptariamø prietaisø tarnybai. Gërimas ið tokiø reikalavimø yra rimtas kasos aparato techninis patikrinimas. Kà tai taip pat taikoma, kiek tai turëtø bûti padaryta? Kas yra mokesèiø kasos aparatas ir techninë apþvalga? Apie tai þr.

http://lt.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektyvus-rauksliu-kremas/

Pagal PVM ástatymà kasos aparatai turi bûti periodiðkai tikrinami. Po ðios datos ðis laikas buvo pratæstas. Tokià perþiûrà atlieka atitinkama tarnyba. Iki 2008 m. Gruodþio 1 d. Kasos aparatø techniniai patikrinimai buvo susijæ su metiniu terminu. Ðvietimo ástaigose, rengiant ðiuo metu galiojanèius teisës aktus, kas dvejus metus nuo fiskalizavimo ar naujo persvarstymo turi bûti privalomi techniniai patikrinimai. Jei mokesèiø mokëtojas nesilaiko tokio ásipareigojimo, jam gali bûti taikomos nuobaudos. Tai apima, pavyzdþiui, mokesèiø mokëtojui skiriamà baudà uþ fiskalinius nusikaltimus, nes situacija, kai kasos aparatas neatliekamas periodinei perþiûrai, laikomas netinkamu knygos laikymu. Toks pateisinimas kyla ið Baudþiamojo kodekso 61 punkto 3 dalies.Ávykis yra gimæs, kurio rankose minëta tokia perþiûra? Þinoma, þiûrint atostogas dabartinëje sëkmei, mokëtojas, bet ne á svetainæ. Grynøjø pinigø kasos aparato savininkas turëtø praneðti apie toká poreiká tarnybai artëjanèià perþiûros dienà. Savo ruoþtu bilietø kasos tarnautojas, vadovaudamasis § 31 straipsnio 3 dalimi. 4 ið esmës, kasos aparatai turëtø atlikti privalomà kasos techniná patikrinimà per 5 dienø laikotarpá nuo praneðimo gavimo.Mokesèiø mokëtojas taip pat turëtø galvoti apie tai, kad nesilaikant privalomojo kasos patikrinimo termino, bûtina gràþinti iðmokà uþ pirkimà. Mokesèiø mokëtojams taikomos tokios nuobaudos, kurios per trejø metø laikotarpá nuo prekiø / paslaugø pardavimo áraðymo pradþios nepateikë grynøjø pinigø kasos aparato praneðimo techninei apþiûrai laiku.Apibendrinant verta priminti, kad tik perþiûros vykdytojas yra atsakingas uþ perþiûros datà.