Kolposkopija kur krakove

Kolposkopas yra bûtinas prietaisas, kuris plaèiai naudojamas atliekant testus, susijusius su gimdos kaklelio ligomis. Jis skirtas makðties ir gimdos kaklelio tepiniui tirti.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra modernûs ir praktiðki. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, kurie tiriami lëkðtelëje. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ tiksliai judëti visose srityse, todël kolposkopinis tyrimas yra labai malonus ir itin jautrus. Didþioji dauguma modeliø yra iðdëstyti skaitmeninëje làstelëje, todël galite archyvuoti tyrimo eigà. Áraðykite, kad þinote apie kolpofotografijà, skaitmeniná archyvavimà elektroninëje laikmenoje arba vaizdo áraðymo asmená.Tai rekomenduojama tam tikroms esminëms savybëms, kurios turëtø bûti geros kolposkopo bûklës. Visø pirma, ji turi bûti aprûpinta tinkamiausia klase. Ji turi suteikti sensacingo ávaizdþio sveikatà, aiðkias nuotraukas ir vaizdo áraðus ir turi bûti dekoruota specializuota programine áranga, kurios dëka bus labai tikslinga atlikti iðsamià surinktos vaizdinës medþiagos analizæ. Jis taip pat sudaro ilgiausià prietaiso stabilumà.Optimali kolposkopo formos optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema turi bûti aprûpinta momento aproksimavimo metodais. Geriausi modeliai leidþia 20 kartø priartinti. Pasirenkant kolposkopà, taip pat reikia atkreipti dëmesá á fokusavimo piko ir fokusavimo diapazonà. Kuo didesnis, tuo geriau.Geriausi prietaisai turi bûti ant pantografo rankenos, kuri leis lengvà ir aiðkø þingsná visais galimais matmenimis. Rankà reikia aprûpinti uþsikimðimo prieþastimi, kodël svarbu, kad ji bûtø nukreipta nurodytomis kryptimis.