Karinio drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë paprasèiausiu taðku, o pilnumas buvo atliktas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik natûralûs ir subtilûs audiniai su intensyviomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai plaèiame nërime. Be to, buvo gerbiami nëriniai, romantiðkos suknelës ir suterðtos palaidinës ir siuvinëti bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ðiltais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta nauja proga sukurtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus saugomos jûsø vaikø namuose. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius sveikus ir patrauklius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai naudojo savo produktus pardavimui, o pardavimo vieta buvo netgi tikros gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas spaudai sakë, kad naujausia kolekcija bus greitai pristatyta parduotuvëse geguþës mën. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame kai kurios kolekcijos bûtø skirtingos nei stacionarios.Mûsø drabuþiø pavadinimas yra vienas ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Kiekviename regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, turinèiø ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Tam tikru metu ði kompanija bendradarbiauja su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká visiðkà pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës atidarymà jie yra pasiruoðæ anksti ryte. Ðios kolekcijos praeina tà dienà.Jau daugelá metø ámonës vaisiai domisi aukðtu vartotojø, taip pat ir toje paèioje vietoje, pripaþinimu. Raðydamas apie jà, nëra paminëta daugybë pasitenkinimo, kuri patvirtina, kad medþiagos yra didþiausios vertës.

Varikosette

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai