Kalbos agudthio klasio

Ðiuo metu darbdaviai daug dëmesio skiria kalbø mokëjimui tiek mûsø þmonëms, tiek kandidatams á darbà. Anksèiau, kai kurie kalbos mokymai ar netgi neþinodami jokio kito gimtojo, bûtø galima atidþiai pasinaudoti teise á darbà. Ðiuo metu naudinga þinoti kiekvienà akimirkà viena kalba valstybëje, kuri garantuoja pagrindiná pokalbá.

Lenkø kalbos mokymosi lygis kasmet didëja. Jau pradinëje ir vidurinëje mokykloje bei vidurinëse mokyklose mokoma bent viena uþsienio kalba. Tyrimai rodo, kad moterys, kurios þino, kaip kalbëti uþsienio kalbomis, turi daugiau nei 50% daugiau darbo uþmokesèio nei darbuotojai be tokiø ágûdþiø. Kà tokie kalbos mokymai mums gali bûti naudingi? Todël tai labai ádomus klausimas, susijæs su klausimo esme. Na, jau biurø gamyboje (ið baltøjø apykakliø rekomenduojama mokytis uþsienio kalbomis praktiðkai visais galimais dalykais. Pradedant nuo santykiø su tolimais klientais, tiekëjais, gavëjais ar gamintojais, perkeliant dokumentus á populiarø kontaktà su mûsø partneriais ámonëje, kurie nëra lenkai, ir vis daþniau atsisako paskutiniame pasaulyje. Be to, rekomenduojama kalbø mokëjimas keliaujant á uþsiená, paprastai pakanka mokytis anglø, ispanø ar rusø, bet vietoje vis dar yra daug kinø, japonø ir korëjieèiø, dël populiarios prieþasties: dauguma produkcijos persikëlë tik á Azijos ðalis, todël yra reikalingi specialistai, kurie þino ðiuos stilius. Dokumentø vertimas yra labai svarbus, nes Azijos gamintojai daþnai neþino anglø kalbos ir turi versti pasiraðyti sutartis su Vakarø gavëjais. Apibendrinant visà surinktà informacijà, mes gráþtame á teismà, kad mes mokomës kalbomis elegantiðkai, nes mes ne tik sukursime ir kuriame kitas kultûras, bet pasaulis siekia, kad be kalbø þinojimo mes su blogesnëmis situacijomis susidursime su þmonëmis, kurie juos paþásta.