Kaip padeti vaikui idmokti sedeti

Darbuotojai yra ir suaugusieji, ir vaikai. Kai kurie gali dirbti patys, taèiau kartais reikalinga ekspertø pagalba. Ypaè vaiko sëkmei reikia greitai reaguoti. Nenaudokite nieko blogo ar þeminanèio, nes tëvai jauèiasi bejëgiai, taip pat neþino, kaip padëti mûsø vaikui. Vien tik meilë gali bûti nepakankama. Ir ávairiø problemø prieþastys gali bûti tiek daug. Pradedant nuo bauginimo situacijos, su vaikø darþeliu ar mokyklomis susijusio streso, sunkios ligos, tëvø skyrybø, mylimojo priekabiavimo ar mirties.

Vaikai ið sàraðo turi viskà dar giliau ir sunkiau, daþnai taip pat yra kaltinimo vieta ir, nesant atsakymø ið atsakingø þmoniø ar netinkamø reakcijø, kai kurie nerimà keliantys simptomai gali sustiprëti. Pakanka paþvelgti á statistikà, kiek bandymø saviþudybëje susitinka vis jaunesni vaikai, kad suprastø problemos mastà.

Kokiomis aplinkybëmis galima labai daug galvoti apie vaiko psichologà?

Þinoma, visi nekontroliuojamos aistros ir jëgos iðpuoliai neramina. Taip, trejø metø vaikas iðreiðkë nepasitenkinimà ðia sistema, bet seni vaikai dabar turëtø kontroliuoti savo pyktá. Kad tai atsitiktø kitaip, yra lengvas signalas papraðyti vaikø psichologo.Vaikams, kurie yra vyresni nei penkeriø metø amþiaus, pasireiðkia tikras susirûpinimas ir gali kilti gana rimtø psichologiniø problemø, taigi ir naujos fono. Ðiuo atveju vaiko psichologo vizitas yra bûtinas.Trauminës situacijos visada sukelia specifines kûno reakcijas. Koðmarai, nemiga arba dirglumas yra normalios kûno reakcijos á stresà galia. Jie visada turëtø virðyti. Jei tokios valstybës trunka ilgiau nei kelias savaites, retai pasiteisina specialisto apsauga.Problemos, susijusios su mokymusi, gali kilti dël lëtesnio vaiko psichikos vystymosi, taèiau jos taip pat yra gilesniø problemø þenklas. Þinoma, jaunas psichologas yra tikrasis problemø prieþastis, taèiau tai yra tolesnio darbo pagrindas.Trikdymas taip pat yra smurto veiksmai prieð bendraamþius, lengvesnius þmones ir gyvûnus. Daþnai ðeiminio smurto aukos elgiasi taip. Taigi, jei jûs jauèiate rimtø pasekmiø suaugusiøjø amþiuje, jûs turëtumëte ið tikrøjø ásikiðti ið tikrøjø anksti.

Kaip galima, prieþastys, dël kuriø einate á vaikø psichologà, yra gana maþos, ir tai nëra tas pats didelis registras. Jis turëtø ir turi, kad kiekvienas smurtinis naujumas vaiko procese galëtø bûti poþymis, kad su vaiku atsitinka kaþkas nemalonaus ir verta kreiptis á specialistus.