Duonos pjaustytuvas

Taip pat namø ûkyje, kaip ir kitose ámonëse, mus supa organizacijos ir áranga. Jie apima planà, padedantá mums kurti ávairias veiklos rûðis, taèiau jø gërimai ið pagrindiniø árenginiø taupo laikà. Vienas ið ðiø árenginiø yra pjaustyklë.

Eklektiðkas pjaustytuvas gali bûti naudojamas mësai, ðaldymui ar duonai pjauti. Svarbiausias ir efektyviausias ðios organizacijos dydis yra peiliø peiliai. Rûpinimasis jomis neleidþia mums pailginti pjaustytuvo eksploatacijos trukmës ir geresnio prietaiso funkcionalumo. Pjaustymo peiliai reikalauja tinkamos prieþiûros ir valymo. Darbo tipas, kurá turime imtis pjaustytojo pailginimui, priklauso nuo centro, ið kurio gaminami pjaustymo peiliai. Peiliai gali bûti pagaminti ið tvirto plieno, kai gali bûti pagaminti ið profesionaliø lydiniø plienø. Jø jungtinë pusë turi bûti nerûdijanèio ir rûgðèiai atspari. Tai yra taip, kad peiliai yra skirti ryðiui su maistu. Þinoma, gamintojai taip pat prisimena, kad pjovimo peiliai turëjo visus reikiamus sertifikatus. Aukðtos kokybës peiliai leidþia pjaustytuvui veikti efektyviau, neiðgilindami. Faktas yra tai, kad ne visi peiliai pridedami prie aðtrinimo, daþnai taip pat ir aðtrinimas yra nepelningas, pigesnis yra paskutinis keitimasis. Todël, atsiþvelgiant á prietaiso veikimà, reikia atsiþvelgti á produkto, ið kurio peiliai yra pagaminti, parinkimà. Nesvarbu, ar pjaustytuvas bus intensyviai iðnaudojamas, tada pats patogiausias sprendimas yra investuoti á geros kokybës peilius, kurie tæsis ilgiau, o tai ilgainiui sutaupys jûsø iðteklius. Taèiau peiliai ið áprastø lentynø turëtø bûti pakankamai retai naudojami maðinoje. Þinoma, ðis pasirinkimas turëtø bûti sprendþiamas individualiai visiems naudotojams, atsiþvelgiant á jo poreikius.