Drabuthio spinta

Tikimasi pavasario. Taigi ne tik norint paðalinti keletà papildomø kilogramø, bet ir keisti mûsø valgymo stilius. Ðiltesnis oras skatina mus atsisakyti sunkiai virðkinamos mësos ir pieno dietos ir pasinaudoti salotø sveikata.

vitaminaiSalotos yra tikra vitamino bomba. Jie suteikia mums visus komponentus, reikalingus tinkamam sistemos veikimui. Dar lenkai, bet prisimena norà siekti gyvulinës kilmës produktø labiau noriai. Taigi daugelis mûsø tautieèiø turi ðirdies ir kraujagysliø ligas. Koronarinë liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra labai svarbios vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþastys. Daþnesnis salotø valgymas ir gyvûniniø produktø kiekio sumaþinimas sumaþina minëtø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra daug lengviau virðkinamos nei kûnas ir pieno produktai. Maþiau vyrauja maisto kontekste, dël ko mes jaustume geriau po jø naudojimo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Dël ðios prieþasties jie nesukelia problemø dël rëmens ir padidëjusio rûgðtingumo. Dieta, pagrásta salotø vartojimu, yra jûsø virðkinimo sistemos gaivesnë ir ðvelnesnë.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas nëra sudëtingas, ypaè jei turime tinkamà árangà. Elektrinis darþoviø smulkintuvas leis mums gaminti já nuostabiai greitai. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, ið kuriø planuojate pasiekti salotà, susmulkinti jas su maðina, sumaiðyti ir pabarstyti citrinos sultimis. Po keliø sekundþiø mes turime gerà ir maistingà maistà.

ðiluminisPrieð atëjus ðvarioms ir ðiltoms dienoms, verta prarasti dalá þiemos metu sukauptø riebalø. Geriausias bûdas pasiekti savo svajoniø figûrà yra iðmokti apie dietà, pagrástà darþovëmis ir salotomis. Jûs greitai suþinosite, kad ji þino daug geriau ið senø lenkø bigosø ir kiaulienos pjaustymo. Labai svarbu paruoðti skanias salotas, jums nereikia bûti virtuvës specialistu. Jums tereikia kûrybiðkumo ir vaizduotës. Jis tik nori mums, ið kokiø ingredientø mes sukursime graþià ir didelæ salotà.