Drabuthio gamintojas kaskada poznan

Ðá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie reikalavo patikrinti, kà dizaineriai pasirengæ artimiausiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou skaièiuojamas maþiausiai detaliø ir suma buvo sudaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik tam tikri ir subtilûs audiniai su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, paruoðti su nërimu. Be jø, nëriniai, romantiðkos suknelës ir sumuðtintos palaidinës ir siuvinëti bikini sukëlë pagarbà. Ðiltiems drabuþiams dizaineriai, be kita ko, pasiûlë mergaitëms austi skrybëlæ su turtinga þiedine sankryþa, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos, iðkilmingai iðkilmingai surengtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota daugybë naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos ið einamøjø pardavimø bus pristatytos á kità vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos savininkas jau daug kartø investavo á savo prekiø aukcionà, o kai pardavimo vieta buvo netgi apsilankymas privaèioje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta á biurus geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø atviros ir kitos nei stacionarios kolekcijos.Lenkijos drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø. Visuose regionuose yra kelios gamyklos. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija realizuoja kolekcijas mainuose su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose susiduriama su tiek daug laimës, kad dar prieð priimant parduotuvæ tie, kurie nori rytà eiti á rytà. Ðios kolekcijos naudojamos tà paèià dienà.Dabartiniai bendrovës straipsniai nuo daugelio metø buvo labai populiarûs tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neatvyksta ir nekalbama apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir patvirtina, kad rezultatai yra tinkamiausia klasë.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienas drabuþiø spa