Drabuthiai

Multivac c100 yra vakuuminio pakavimo maðina, skirta lengvoms ir vidutinëms ámonëms. Jis gali bûti naudojamas antrojo tipo mësos parduotuvëse, baruose, restoranuose, vieðojo maitinimo ámonëse, vieðbuèiuose, ligoninëse ar ûkininkavimo ûkiuose.

Pakavimo maðinø tipaiPakavimo maðina yra naudinga naudoti, jà galima valyti. Priemonë sukëlë, kad buvome kilni, uþtikrinantys ilgà iðnaudojimà. Efektyvaus gyvenimo dëka galima gauti labai pakartojamus pakavimo rezultatus. Vakuuminës pakavimo maðinos yra patogios dviem tipais. Svarbiausias ið jø yra skilveliø pakavimo maðina. Oro siurbimo procesas èia atliekamas visiðkai árenginio viduje. Medþiaga yra visiðkai pritvirtinta prie pakavimo maðinos. Todël procesas yra netikëtas ir pakartojamas. Ðio pakavimo standarto vakuuminiø maiðeliø kaina yra maþa. Kitokio tipo vakuuminio pakavimo maðina yra juostinë pakavimo maðina. Èia gaminys vyksta uþ prietaiso ribø. Tik specialus maiðelis yra nukreiptas á gydymà. Dël to galima pakuoti produktus, kuriø matmenys yra daug stipresni uþ prietaisà. Kad vakuuminiø maiðeliø kaina ðiam metodui yra daug ilgesnë nei maðinø pakavimo á làsteles.

Svarbiausios pakavimo maðinos savybësMultivac c100 maðina yra pakavimo maðina su kameros konstrukcija. Pristatoma rinkai MULTIVAC, kuri veikia nuo 1961 metø.Svarbiausios prietaiso dalys:

labai svarbûs siurbimo ir pakavimo laiko nustatymaigalima prisiminti pakavimo nustatymus, o tai reiðkia didelá pakartojamumàpaprastas naudojimas per folijos klaviatûrà ir galimybë tiksliai kontroliuoti oro siurbimo procesà per stiklàpatikimumas - ásitikinkite, kad gaminami didieji ir dideli vakuuminiø siurbliø klasëslengva iðlaikyti ðvarø dëka ergonomiðkø formø, jokiø ádubø, kuriose gali bûti neðvarumø ir ðiukðliødidelë kamera leidþia didelá maiðeliø ir pakavimo gaminiø spektràmaþa masë - apie 50 kilogramøsiurblio talpa 12 kvadratiniø metrø per valandà.