Dpd hr skyrius

Kita vertus, þmogiðkøjø iðtekliø skyrius kovoja su ypaè svarbiomis uþduotimis, susijusiomis su socialiniais klausimais ir þmoniø ádarbinimu gerai þinomoje institucijoje. Anksèiau korporacijose ðio skyriaus darbuotojai ëmësi visø þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio punktø, visi dokumentai buvo parengti ranka. Ðiandien galime naudoti profesionalias kompiuterines programas. Jie labai galioja kiekvieno personalo skyriaus ir darbo uþmokesèio procese, nes sumaþina klaidø rizikà, kuri gali atsirasti ávedant duomenis á kompiuterio kûnà.

„Sage Symfonia Kadry“ ir „Wages“ yra absoliuti idëja, skirta kadrø, dirbanèiø su Mokëtojo planu, plaèiai naudojama kurti ZUS deklaracijas. Ði programa remia grupes intuityviai, o tai niekada nereiðkia, kad já palaikantis asmuo, naudodamasis tam tikrais trûkumais patvirtindamas darbo laiko skaièiavimà arba mokëdamas darbuotojams. Ji visada turi priþiûrëti programos veiklà ir pateikti jai gerus duomenis.

Apskaièiuojant tokius duomenis kaip darbo laikas arba darbo uþmokestis ir mokesèiø ámokos yra tiesiog gryna matematika, pagrásta sisteminiu ir þmoniø darbo laiko dokumentavimu. Darbo uþmokesèio ir darbo laiko skaièiavimui naudojami kiti veiksniai: dirbtø valandø skaièius, ne visà darbo dienà, atostogø teisës, darbo patirtis ir daug naujø atvejø. Jei korporacijoje yra keli ðimtai darbuotojø, kiekvienas ið jø turi ðiek tiek skirtingus áraðus, tuomet jums reikia tikrai gero vadovo - arba darbo kompiuterio programos, kuri apskaièiuos þmogiðkøjø iðtekliø indëlá ir ávykdymà. Tokios programos kaip „Sage Symfonia“ yra labai plaèiai vykdomos sudëtingose ámonëse, kuriose áleidþiama daug daugiau nei deðimt þmoniø. Tada reikia susisteminti knygos ir darbo uþmokesèio dimensijà, o apskaièiuojant ðiuos dalykus yra labai didelë klaidø rizika. Sëkmingai naudojant kompiuterinæ programà, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojo uþduotis yra tik sàþiningas, tikslus duomenø ávedimas platformoje, kurioje programa tiksliai nustato iðmokø dydá.