Darbuotojo sauga ir sveikata

XIX amþiuje dideliø gamyklø funkcija sukëlë pavojø prarasti savo gyvenimà. Þmonës, netekæ idealios veiklos sàlygø ir kasdien mëgaudamiesi bado atlyginimais, kovojo uþ paprastà darbà, pvz., Lentpjûvëje. XXI amþius ið esmës pasikeitë darbuotojo elgesio tvarka ir saugumas darbo srityje.

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Veiksmingas plaukų slinkimo preparatas

Tiesa, yra ámoniø, kurios vis dar nemoka dëmesio á tinkamà aplinkà, nors tikriausiai yra ámoniø, kurios þadina medienos, anglies ar statybos produktø perdirbimà. Na, dulkinant orà, pvz., Milteliø daþais, gali kilti sprogimas, o ryðys su ugnimi yra ugnis. Todël ðios rûðies pavojø kelianèios ámonës naudoja paþangias atex dulkiø iðtraukimo sistemas, kuriose yra ventiliatoriai ir filtrai, kurie veikia dulkiø iðtraukimà kartu su atex patarimais. Priklausomai nuo konkreèios ámonës poreikiø, naudojami filtrai gali bûti naudojami tik vienà ar kelis kartus. Veikimo mechanizmas yra tas, kad membrana patenka á sprogstamàjà struktûrà. Ðio pratimo pasekmë bus sprogiø dujø iðleidimas á atmosferà, kuri uþkirs kelià filtro paþeidimui ir kitiems nenumatytiems nelaimingiems atsitikimams. Papildomas elementas, kuris gali bûti sumontuotas dulkiø iðtraukimo sistemomis, yra bûdas kibirkðtims gesinti arba ugnies gesinimui anglies dioksidu. Atex árenginiø pavidalu taip pat yra specialios spynos, skirtos atskirai paðalinti filtrà. Voþtuvai yra atsparûs ugniai, o daugiau nei pertrûksta, palyginti su slëgio poveikiu sprogimo metu. Kiekvienas atsakingas ámonës savininkas, kuriame degûs þiedadulkës gali judëti ore, turëtø investuoti á gerà ventiliacijos ir filtravimo árangà. Tokie veiksmai informuos apie atsakomybæ ir netgi prognozavimà. Gerai þinoma, kad daug pigiau apsaugoti nelaimingus atsitikimus, nei patiria su þaidimu susijusiø iðlaidø su jø poveikiu.