Darbuotojo lojalumo mokymas

Spartanol

Bet kuri ámonë, norinti galvoti apie savo sveèiø plëtrà, turi investuoti á mokymàsi. Tada labai svarbu, kad árenginyje bûtø ádiegta nauja technika. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose apdorotos technologijos galiausiai yra paþengusios á prieká, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems visada pasinaudoti savo galimybëmis.

„Erp“ sistemos jau naudojamos beveik visose srityse. Ðios sistemos yra daug privalumø. Jø parinkimas visapusiðkai turëtø bûti tinkamai apmokytas. „Erp“ mokymai skiriami ámonëms, kurios naudojasi arba jau ágyvendino tokio tipo sprendimus. Rinkoje yra daug ðio kurso modelio. Jø pasirinkimas priklauso nuo darbuotojo atsakomybës ir pramonës, kurioje vykdoma ERP sistema. Ðie kursai skirti ámonëje dirbantiems IT darbuotojams, verslo klientams, naudojantiems ástaigà, ir darbuotojams, kurie neturi jokio ryðio su kasdienine programine áranga, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojais, taèiau jie naudojasi kai kuriomis savo funkcijomis. Priklausomai nuo darbuotojo darbo, nukreipimo intensyvumas bus kitoks. Ir todël IT darbuotojas gaus informacijà apie serverio administravimà, kuriame bus ádiegta programinë áranga, sukurti duomenø bazes arba prisiminti apie viso komplekso saugumà, ypatingà dëmesá skiriant atsarginëms duomenø kopijoms kurti. Kita vertus, verslo darbuotojai daþnai gaus þiniø ið informacijos srauto ir analizës. Funkcinis mokymas bus sutelktas á svarbius dalykus, kaip antai visi susipaþinæ su katalogu arba dirbdami su ámonës kalendoriumi. Investicijos á ERP sprendimà yra susijusios su didelëmis sànaudomis. Ðtai kodël turiu bûti kompetentingø darbuotojø komanda, kad galëèiau naudoti didþiules ðio stiliaus versijas. Verta paþymëti, kad mokymai gali bûti individualiai susieti su ámonës reikalais.