Darbo vietoje

Dienos po dienos, taip pat ir kitoje vietoje dirbtuvëse, mes apsupame turtingø iðoriniø medþiagø, kurios yra mûsø likimo ir kokybës akcentas. Be pagrindiniø restauracijø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, drëgmë ir visa, mes darome ir su skirtingomis dujomis. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet dulkëtas, kitaip þinoma. Prieð apdulkinimà dulkiø pavidalu, mes turime galimybæ naudotis kaukëmis su filtrais, nors ir yra kitø pavojø sferoje, kurios daþnai nëra lengvai aptinkamos. Tai apima ypaè nuodingas medþiagas. Atskleiskite juos, paprastai galiojanèius tik tokiais prietaisais kaip toksinis dujø jutiklis, kuris uþfiksuoja kenksmingus elementus ið turinio ir informuoja apie jø buvimà, todël informuoja mus apie grësmæ. Deja, dël to kyla labai didelis pavojus, nes tam tikros dujos, pvz., Anglies monoksidas, yra bekvapiai ir reguliariai jø sudëtyje esantis kiekis sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, mums taip pat kelia grësmæ kitos medþiagos, kurias gali nustatyti jutiklis, kaip sulfato árodymas, kuris visiðkai koncentruojasi maþai ir suvokia greità ðokà. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, identiðkai pavojingas, taip pat amoniakas - natûraliai ore esanèios dujos, nors ir didesnë koncentracija kenksmingesnë vyrams. Toksiðki detektoriai taip pat gali aptikti ozonà ir sieros dioksidà, kuris yra rimtesnis uþ orà, ir noras uþpildyti þemæ aplinkoje yra puikus - bûtent todël, jei mes susiduriame su ðiais komponentais, jutiklius turëtume ádiegti reikiamoje vietoje, kad galëtume jaustis informuoti mus apie tai. Kitos nuodingos dujos, kurias gali paklusti jutiklis, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir vandenyje tirpus þalingas vandenilio chloridas. Kaip galima, verta ádëti toksiðkà dujø jutiklá.