Darbo organizavimo elementai

Kartà jis elgësi pavadindamas prekybos baldus. Savininkas ádarbino þmones ámonëse, taip pat þurnaluose, kurie iðëjo neþinomose vietose. Dirbau ðiame sandëlyje. Pastatas buvo per maþas, kai buvo matuojamas prekiø, kurias jis saugojo, matas. Netinkamas erdvës panaudojimas leidþiamas keistoms situacijoms, nes pats þmogus turëjo suskaièiuoti daug papildomo laiko, nes kelias tarp baldø poliø, skirtø veþti veþimëlius, buvo per maþas.

Tada að supratau, kad per dienà daug laiko prarado tokiu bûdu neproduktyviai. Kitas dalykas, dël kurio pailgëjo gamyba, buvo apðviestas, galø gale buvo pakankamai ðviesiø sporto lempø, kurios iðspræstø ðià problemà. Uþsakovui uþsakovui uþpildæs darbuotojas, uþuot matæs produkto etiketæ ið atstumo, turëjo sulenkti ir ieðkoti, ir daþnai turëjo skambinti telefonu. Kaip matote paskutiniu atveju, savininkas visiðkai neatsiþvelgë á tokius dalykus, turëdamas vëlesná reikalavimà dël konkretaus uþsakymo termino. Manau, kad teisingas nustatymas, ar tas pats árankiams, prekei ir visiems elementams, naudojamiems visà dienà, yra nepaprastai svarbus. Tai ne tik apie tokio þmogaus efektyvumà, kokias iðlaidas kainuoja, nes etapas yra pinigai, bet tuo paèiu metu toks darbuotojas daþnai erzina, nes jis galëjo kaþkà greièiau pasiekti su maþesnëmis pastangomis. Yra daug veiksniø, kurie pagerina sandëlio praktikos kokybæ. Svarbiausia problema yra sunkus apðvietimas, geriausia yra turëti fluorescencines lempas ir tinkamà prekiø pasirinkimà sandëlyje, kad þmonës nebûtø verèiami á mûsø kojas. Priklausomai nuo sandëliavimo tipo, turime atkreipti dëmesá á kambario temperatûrà ir drëgmës lygá. Ðiuo atveju, kai kalbama apie baldus, patalpoje reikia bûti labai sausas, nes drëgmë bus destruktyviai paveikianti tai, kokià árangà jie gamina. Tai tik pagrindiniai dalykai, lygiai taip pat, kaip ir didelës ámonës gali pamirðti pagrindinius dalykus.