Daltas gerimas

Karðtomis dienomis þmonës daþnai svajoja apie gërimo, kuris taip pat bûtø patenkinti savo interesus ir glostë. Tokiu atveju jis yra geriausiai kontroliuojantá kokteiliai remiantis pieno, kefyro, jogurto ar susmulkinto ledo. Dël Internetas, Maisto gaminimas ir meno galite rasti daug receptai ðià gero gërimo rûðies. Taigi galite atsargomis gerø kokteiliø restorane, prekybos centre ar ledø parduotuvæ, bet iðmokti padaryti patys. Todël yra ne tik daug pigesnis sprendimas, taèiau jie sveikesni. Eksperimentai virtuvëje suteikia didelá pasitenkinimà. Þinoma, mes vertiname ðeimos nariø ar draugø, kurie susitiks su vizito á bet karðtà dienà interesus.

Bananø kokteilisDaþniausiai ruoðiamas kokteilis yra paskutinis su bananø skoniu, pagrástu pienu. Bananus galima ásigyti bet kuriuo metø laiku, ne tik vasarà, ir pienas yra kiekvieno ðaldytuvo elementas. Be to, bananai yra vienas ið populiariausiø vaisiø rinkoje. Gautas gërimas yra malonus, geras ir maistingas - galø gale, kiekvienas storas kokteilis gali bûti naudojamas kaip atskiras valgis.

Braðkiø kokteilisKitas populiarus kokteiliø metodas yra paskutinis su braðkiø skoniu. Geriausia já paruoðti vasaros sezonu, nuo birþelio iki rugpjûèio, kai braðkës yra geriausios ir paprastos kiekviename stende. Puiki priemonë yra pieno, braðkiø ir bananø derinys - ði unikali kompozicija bus puiki patirtis savo skonio pumpurams.

Taip galite keistis receptais be pabaigos. Kokteilis su miðko vaisiø skoniu, sukurtas ið avieèiø, gervuogiø ir mëlynës? Kodël gi ne! O gal persikø gaivinimas? Persikø atveju susmulkintas ledas geriau tinka kaip kokteiliø pagrindas nei pienas ar kefyras. O kà raðote ant braðkiø ir kiviø miðinio, pabarstytø citrina? Tiesiog ásitikinkite, kad kivi nëra sunki - sakau ið patirties.

Vaisiø smulkintuvasÞinoma, kokteilio idëja ir galutiniai rezultatai nëra viskas. Jis turëtø turëti rimtà árangà. Dauguma funkciniø maisto robotø ið visos ámonës ar kieto vaisiø smulkintuvo veiks geriausiai. Rinkoje yra daug tokiø straipsniø, ir jûs galite ðiek tiek laiko palyginti juos, kad pasirinktumëte geriausià, kuris geriausiai atitinka jûsø pasitikëjimà ir poreikius. Manau, kad verta investuoti á maiðytuvà su ledo trupinimo indëliu, kuris prisidës ne tik prie vaisiø desertø, bet ir uþ ledo kavos gamybà.