Atleidimo kasos 2014 m

Nors verslo praktikoje bûtinas novitus deon kasos aparatas, tai dar daugiau verslininkø, paprastai pagal paskutines prievoles galima paðalinti ið privalomø nuostatø.

Apie 100 000 Lenkijos mokesèiø mokëtojø gali veikti su ðia iðimtimi. Nuo 2015 m. Kovo 1 d. Pareiga naudoti ðias priemones, be kita ko, susijusi su mokesèiø mokëtojais, teikianèiais paslaugas automobiliø remonto, kirpyklø, kosmetikos, maisto paslaugø, teisiniø paslaugø, mokesèiø konsultacijø ir gydytojø srityse. Kas ne taip nori turëti kasos? Be kitø dalykø, jos veikia kaip iðimtys didelëms operacijoms. Mokesèiø mokëtojas, kuris atlieka neapmokestinamà dalykà, neturi matyti jø mokesèiø sumos. Kas neprivalo átraukti kasos: paslaugø ar paslaugø teikimo transliavimo paslaugø, interneto paslaugø, su þemës ûkiu ir gyvulininkyste susijusiø paslaugø, elektros, garo, dujinio kuro, vandens gamtinëje statyboje, paslaugø, susijusiø su atliekø surinkimu, iðskyrus pavojingos, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø surinkimu, paslaugos, susijusios su atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su radioaktyviøjø atliekø ðalinimu, geleþinkeliu, miesto ir priemiesèiø transportu, paðto ir pasiuntiniø paslaugomis, apgyvendinimo paslaugomis, vieðbuèiø teikiamomis paslaugomis , moteliai ir sveèiø namai, telekomunikacijø paslaugos, elektroninës paslaugos, ekonominës ir draudimo paslaugos, turto valdymo nuoma ir pagalba, paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto rinkos pirkimu, notarø veikla, paslaugos, susijusios su pavedimo trukme, administravimo paslaugos vieðosios paslaugos, archyvø paslaugos, narystës organizacijos, organizacijø siûlomos paslaugos ir ekstrateritorinës komandos.

Raumenų masės tablečių klasifikavimas

Mokesèiø mokëtojai, atliekantys labai iðvardintus daiktus, taip pat gali pasinaudoti iðimties objektu objektu. Teisë á ðià iðimtá atsirado dël mokesèiø mokëtojo pardavimo grupës. Jei iðvardytø veiklos rûðiø gràþa virðijo 80% bendros apyvartos praëjusiais metais, mokesèiø mokëtojai gali naudoti visas kasos aparatø nuotraukas visam pardavimui.