Apdulkinimas gimnastikos ir angospermos

Meno dirbtuvëse ir gamybos salëse darbuotojai daþnai naudoja maðinas, kuriø darbas sukelia maþas, suskaidytas daleles, kurias jie atlieka patalpø dulkinimui. Ilgalaikë apdulkinimo veikla gali bûti labai sunki darbuotojams. Kai kurie apdulkinimo bûdai turi toksiðkà poveiká þmogaus sistemai. Be to, neigiamas apdulkinimo poveikis þmonëms blogina jø veiksmingumà. Kartais dulkës taip pat matomos ið degiø ar sprogiø dujø, dulkiø ir garø, dël kuriø gali kilti sprogimas, dël kurio gali prarasti bûstà ar sveikatà.

Siekiant to iðvengti, bûtina valyti dulkiø ðalinimo árenginius. Dulkiø siurbliai arba pramoninis dulkiø ðalinimas yra mechanizmas, kuriame dulkës, iðmetamosios dujos ir atskiri pramoniniai garai yra suspenduoti ið oro, kurios yra pakabinamos ore. Norint, kad bûtø laikomasi sveikatos ir saugos taisykliø bei darbuotojø sveikatos prieþiûros priemoniø, norima egzistuoti árenginiai. Atskyrimo árenginiø pabaiga yra vietiniai iðmetamieji terðalai. Jos turëtø bûti dedamos kuo arèiau apdulkinimo ðaltinio, kad terðalai bûtø iðtrinti dabar jø atsiradimo aplinkoje. Paskutinëje pratyboje jie neplatins jokios patalpos. Be dulkiø paðalinimo ið oro, pramoninis deaktyvavimas taip pat suteikia nuolatiná recirkuliacijà. Dulkiø ðalinimo árenginiuose yra tirpalø, ribojanèiø kenksmingø daleliø ir smulkiø daleliø iðmetimà á atmosferà.

Renkantis ir statant pramoninæ dulkiø ðalinimo sistemà, turëtumëte rûpintis keliomis ypaè svarbiomis taisyklëmis. Visø pirma, atskiri dulkiø atskyrimo sistemos moduliai negali generuoti elektrostatiniø krûviø - dabartinis egzistavo pats svarbiausias, dël kurio susidaro degiø dujø sprogimas. Vëdinimo kanalai, patekæ á árenginio saugyklà, turi turëti ribines medþiagas, kurios yra ypaè atsparios korozijai ir trinèiai. Jungèiø sandarumas yra labai svarbus. Jo dëka kûnas veikia efektyviau, veikia efektyviai, taip pat gali dirbti daug ilgiau be suskirstymo. Iðsiliejimai didina erozijos rezultatà, sugebëdami vairuoti svarbias sistemos veikimo temas, todël jos turi bûti lengvai paðalinamos.