Anglijos padetis

Kasos aparate uþregistruoti pardavimai turëtø bûti rodomi mokesèiø mokëtojø, kurie parduoda fiziniø asmenø situacijà, o ne vykdydami finansines kampanijas, ir ûkininkams, kurie skaièiuojami kaip vienkartinë iðmoka. Pardavimø miðinio neatskleidimo atvejai su sankcijomis, dël kuriø sprendþiama pagal konkretø ástatymà. Mokesèiø mokëtojai daþnai naudoja ðià linijà, kad neprisiimtø pareigos, kuri sëdi ant jø, ir kaip árodymà, kad daþnai paþeidþiami apyvartos ribos virðijimo atvejai, leidþiantys registruoti pardavimus kasos aparatais, ir papildomai atvejai, kai átraukiami nauji teisës aktai, pagal kuriuos reikalaujama nurodyti subjektai privalo saugoti áraðus.

Ápareigojimas saugoti áraðus, naudojant regëjimo lëðas, nëra iliuzija, nes jame pateikiama sankcijø uþ subjektus, kylanèius ið Prekiø ir pagalbos mokesèio ástatymo nuostatø. Kitaip tariant, nesilaikant teisiniø nuostatø, nustatanèiø tvarkà registruoti kasose, elzab mera & nbsp; yra susijusi su didelëmis sankcijomis, todël èia nëra verta rizikuoti. Deja, ne kiekvienas vadovas þino apie tai, jis taip pat neþino ástatymo.

Kartu su menu. 111 par. Mokesèiø inspekcijos vadovas arba fiskalinës kontrolës institucija gali taikyti grieþtà bausmæ, sudaranèià 30% mokesèio, kuris buvo sumokëtas perkant prekes ar paslaugas. Fiziniø asmenø atveju, dël to, kad trûksta apskaitos, toks subjektas yra kaltas dël mokesèiø paþeidimo ar dar uþ nusikaltimà. Todël nesistenkite apgauti save ðiuo atveju ir pirmiausia turëtumëte pasikonsultuoti su buhalteriu ar advokatu, kuris uþtikrintø, kad verslininkas laikytøsi ástatymø nuostatø.

Kalbant apie pardavimus, uþregistruotus kasos aparatu, verta paþymëti, kad mokestinis ásipareigojimas turi tik ir tik trûkumus, kurie buvo numatyti nuo 2008 m. Gruodþio 1 d., Taigi nuo teisinio plano sudarymo momento teisës aktø nuostatas. Èia dël sëkmës sëkmës teisësaugos institucijos nebus suinteresuotos verslininko teisiniu, fiskaliniu ir taikiu ásipareigojimu, nes laikotarpis nuo 2008 m. Gruodþio 1 d. skaièiuojamas per nustatytà laikotarpá, todël tai yra ástatymø numatytos veiklos sustabdymas.