Amthinasis sprogimas

Sprogimas apibrëþiamas kaip labai intensyvi oksidacijos arba skilimo reakcija, kuri apima spinduliuojanèias degias dujas, garus, degius skysèius ar dulkes ar pluoðtus, sukeldama temperatûros ar slëgio padidëjimà kartu su smûgio banga ir akustiniu efektu.

Sprogimas vyksta visiðkai apibrëþtomis sàlygomis ir bûtent tada, kai degiosios medþiagos koncentracija atitinka grieþtai apibrëþtà intervalà, kurá lemia sprogimo riba. Degiosios medþiagos koncentracija sprogimo skyriaus galimybëse nesukels sprogimo. Norint sukurti sprogimà, reikalinga gera energija, kurios iniciatoriai gali bûti tokie elementai kaip kibirkðtys, atsiradusios maðinos veikimo ir elektros konstrukcijos metu, árenginio elementai ðildomi iki labai vertingø temperatûrø, atmosferos ir elektrostatiniø iðkrovø. Ði energija vadinama jaunàja degimo energija ir yra apibrëþiama kaip labai maþa elektros srities kondensatoriaus energija, kurios iðleidimas gali uþsidegti miðiná ir paskleisti liepsnà tam tikromis bandymo sàlygomis. Apsaugos nuo sprogimo átaisai - tai sprogimui atsparûs indai, skirti naudoti sprogimo vietose.

Maþiausios uþdegimo energijos vertë yra parametras, kuris suteikia sprogimo pavojaus analizæ, atsirandanèià ið ðaltiniø tam tikrame regione, pavyzdþiui, elektrinëse, elektrostatinëse kibirkðtyse, kibirkðtyse, atsirandanèiuose ið talpiniø arba indukciniø elektros grandiniø, taip pat mechaniniø kibirkðèiø.

Kuras turi turëti prieigà prie oksidatoriaus, o degimo pradþia reikalauja iniciatoriaus. Blogiau yra pradëti dulkiø sprogimà nei dujø sprogimas. Dël difuzijos dujomis susilieja su atmosfera spontaniðkai, o dulkiø debesies susidarymui patartina mechaninis maiðymas. Sprogimo erdvës sumaþinimas skatina sprogimo prievartà, o sëkmës sëkmë laikoma veiksniu, lemianèiu jo atsiradimà. Tarp dujø, oksidatoriai gali bûti, pavyzdþiui, fluoras, o ne deguonis. Skystis, kurie yra oksidatoriai, apima Perchloro rûgðtis, vandenilio peroksidas ir kietøjø medþiagø oksidatoriai yra: amonio nitratas, metalo oksidai. Degalai visø pirma yra visi skysèiai, dujos, bet ir kietosios medþiagos.