Advokatai ir kasos aparatai

Naudojant kasos aparatà, vykdomas ásipareigojimas apmokestinti pardavimus. Ðis sprendimas naudojamas uþdarose maþmeninës prekybos ir aptarnavimo vietose, kur nereikia sandëlio valdymo. Naudodamiesi kasos aparatu, galite spausdinti suvestines pardavimo ataskaitas ir iðsamias ataskaitas.

Kasos aparatai su elektronine kopija leidþia spausdinti ið atminties, áskaitant finansiniø kasdieniø ataskaitø ir visø pajamø kopijø arba konkreèios dienos kopijos. Prieð pirkdami kasos aparatà, turime nustatyti, todël ateityje nereikës suderinti kasos aparato su kompiuteriu. Tuomet sezonas yra didelis kasos aparatas. Ne seifas gali dirbti su kompiuteriu, kodø skaitytuvu ar net stalèiu, todël prieð perkant kasos aparatà verta susisiekti su ekspertais, pasirenkant tinkamà prietaisà. Fiskalinis kasos aparatas, skirtas & nbsp; gali bendradarbiauti su savo árenginiais.

Vidutinio segmento kasos aparatai ir sistemos kasos aparatai gali bûti lengvai integruoti á kompiuterá, kuriame yra ásigyta prekybos programinë áranga. Pardavimas vykdomas iðlaikant kasos aparatà, taèiau norint atnaujinti kompiuterio atsargø lygá, pardavimai ið kasos turëtø bûti skaitomi pradþioje. Panaðiai kaip ir kitos prekës arba iðsaugotø kainø pasikeitimas. Pirma, mes dirbame pardavimø sandëliuose, tada mes já pristatome á valiutà. Pardavimas tikriausiai bus siunèiamas kasoje, kai kompiuteris iðjungtas. Pardavimo kvitas gavimo arba didmeninës prekybos bûdu pateikiamas atitinkamos programinës árangos ataskaitose ið kasos. Ðiuo poþiûriu pilnos prekës sukuria savo misijà sandëlyje, todël pagrindas yra gana platus, spartinti pardavimus, kasoje reikia naudoti brûkðniniø kodø skaitytuvus, o taip pat kompiuterá, kad bûtø lengviau patekti á sandëlá. Taèiau prieð pasirenkant kasos aparatà ir programà, turëtumëte pasikonsultuoti su specialistais, kurie pasirinks jûsø poreikius atitinkanèià konfigûracijà.

Kiekviename komerciniame asmenyje áprastas kasos aparatas ir kompiuteris gali bûti pakeisti naujoviðku sprendimu, pagrástu POS kompiuteriu su jutikliniu ekranu, kuriame yra pakrauta komercinë programinë áranga. Kompiuteris turi bûti ðalia spausdintuvo, kad kasininkas neðiojo ekranà ir atspausdintø èeká vartotojo rankose.